Lärande och utveckling, grundlärare 4-6

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE182

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE182
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N, Pedagogik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan och ges inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete grundskolans årskurs 4-6.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 b/6 b)

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper i olika teoribildningar om lärande och utveckling. Teorierna problematiseras och sätts i relation till, för grundlärare 4-6, konkreta undervisningssituationer.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och jämföra olika teorier om lärande och utveckling samt deras implikationer för undervisning
  • tillämpa didaktiskt relevanta begrepp och teorier i enkel analys av konkreta undervisningssituationer
  • redogöra för barns förutsättningar och villkor för lärande och utveckling med hjälp av begreppen kön/genus, etnicitet och klass
  • visa kommunikativ förmåga i akademiska och för professionen relevanta sammanhang.

Innehåll

  • Teorier om lärande och utveckling, inklusive de teorier som finns inom forskningsfältet pedagogisk psykologi
  • Relationen mellan undervisning och lärande
  • Barns förutsättningar och villkor i relation till frågor om lärande och utveckling
  • Akademiskt skrivande och professionell kommunikation

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier är obligatoriska och förutsätter aktivt deltagande.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom skriftlig salstentamen och muntlig individuell presentation.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin