3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MC300

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MC300
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin A1N, Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 12 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

180 hp inklusive minst 90 hp biomedicin, medicinsk vetenskap, eller biologi, alternativt 60 hp biologi samt 30 hp kemi, teknik eller geovetenskap, alternativt motsvarande utbildning. För behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande kunskaper om 3D-printning och bioprintning, samt god kännedom om därtill relaterade praktiska tillämpningar inom medicin, biologi, och biokemi. Efter kursen skall studenten kunna:

  • förklara principerna för stereolitografi (SLA) och fused deposition modeling (FDM)
  • förklara principerna för bioprintning (lager på lager)
  • redogöra för olika användningsområden av 3D-printning och bioprintning inom livsvetenskaperna
  • redogöra för processen att gå från idé till ett färdigt 3D-printat objekt
  • formulera en projektbeskrivning för ett eget mindre 3D-printningsprojekt, samt planera och genomföra detta
  • skapa en enkel 3D-modell med hjälp av 3D-CAD
  • utföra 3D-printning av egen 3D-modell
  • kritiskt värdera och analysera objekt skapade genom 3D-printning för användning inom livsvetenskaperna

Innehåll

Kursen introducerar de möjligheter som 3D-printning och bioprintning erbjuder forskare och innovatörer inom medicin, biologi och biokemi. Kursen inleds med föreläsningar om 3D-printning och bioprintning. Därefter följer undervisning i 3D-modellering och praktisk 3D-printning med tillhörande projektarbete under handledning. Projektarbetet syftar till att konkretisera en egen idé kopplad till en forskningstillämpning inom medicin, biologi eller biokemi. Arbetsprocessen samt projektresultat dokumenteras genom en reflekterande rapport.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, teoretiska uppgifter, samt workshops och praktiska projektuppgifter under handledning. Kursen ges på engelska.

Examination

Examination sker genom följande obligatoriska moment: individuella inlämningsuppgifter i form av 3D-printade objekt, muntliga presentationer med tillhörande diskussioner, samt avslutande individuell reflekterande rapport som beskriver kopplingen mellan teori, metod och resultat.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin