Biologiska läkemedel I

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FB028

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FB028
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 29 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för farmaci

Behörighetskrav

Inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs 150 hp inom programmet inklusive godkända kurser i Fysiologi och molekylär cellbiologi samt Farmakologi för civilingenjörsstudenter.

För fristående kurs krävs 150 hp inom farmaceutisk vetenskap, biomedicin, kemi och/eller biologi eller motsvarande. Tidigare studier ska innehålla godkända grundkurser inom farmakologi och fysiologi.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för immunförsvarets roll i hälsa och sjukdom och hur man kan använda biologiska läkemedel för att behandla sjukdomar
  • Exemplifiera och gruppera olika biologiska läkemedel som används i kliniken idag eller som utvecklas prekliniskt
  • Illustrera och förklara utveckling och produktion av olika typer av biologiska läkemedel och illustrera hur man kan designa biologiska läkemedel med optimerad funktionalitet
  • Identifiera och motivera de fördelar och begränsningar som finns kring funktion och administration av

    biologiska läkemedel samt förklara de faktorer som påverkar deras farmakokinetik och farmakodynamik

  • Förklara hur proteiner används i olika diagnostiska sammanhang.
  • Visa fördjupad förmåga att i grupp identifiera, analysera och lösa kvalificerade frågeställningar kring biologiska läkemedel
  • Visa fördjupad förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt att söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa problem relaterade till utveckling av biologiska läkemedel och skriftligt redogöra för och diskutera erhållna experimentella resultat på ett vetenskapligt sätt i form av en rapport

Innehåll

Kursen ger en introduktion till immunförsvaret följt av en fördjupning i bioteknologin bakom biologiska läkemedel, med ett fokus på terapeutiska antikroppar. Vidare avhandlar kursen de olika faserna i utveckling av biologiska läkemedel med fokus på antikroppar. Moment som berörs är viktiga egenskaper hos antikroppen, interaktionstyper hos protein/antikroppar, olika delar och domäner i vanliga proteinbaserade biologiska läkemedel, deras funktion samt antikroppsutveckling. Utöver det tar kursen upp vilka proteinbaserade biologiska läkemedel som finns idag, hur de tillverkas samt utvecklingen av multispecifika biologiska läkemedel. I kursen ingår även de parametrar som avgör administrationsväg, farmakokinetik och farmakodynamik för biologiska läkemedel och vilken diagnostik som är kopplad till både proteiner och användning av antikroppar i kliniken.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, muntliga och skriftliga redovisningar, fallarbete samt självstudier av litteratur. Studiebesök vid produktionsanläggning.

Obligatoriska moment: Kursstart, fall/seminarium och teoretisk laboration.

Kursen kan komma att ges på engelska.

Examination

Skriftlig tentamen sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (5 hp), och godkänt resultat på fall/seminarium (1 hp) och teoretisk laboration (1.5 hp). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast nästa kurstillfälle och i mån av plats.

Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i samma examen som Biologiska läkemedel 3FB025 på grund av överlapp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin