Molekylär bioenergetik och biofysik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB703

Kod
1KB703
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

30 hp grundläggande kemi inklusive 5 hp biokemi och 5 hp fysikalisk kemi

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva membranproteiners generella struktur och topologi
  • Förklara termodynamiska grundprinciper för biologisk energiomvandling
  • Beskriva de vanligaste komponenterna och redoxprocesserna i elektrontransportproteiner
  • Beskriva olika typer av energiomvandlande system i levande organismer
  • Använda spektroskopiska och andra fysikaliska analysmetoder som används för studier av membranproteiner och biologiska redoxprocesser
  • Redogöra för moderna metoder för studier av mekanismer i respiration och fotosyntes
  • Göra tydliga och pedagogiska muntliga och skriftliga redogörelser av enskild uppgift

Innehåll

Membranproteiners struktur, funktion och molekylära mekanismer och deras roll för biologisk energiomvandling. Områden som berörs är energiomvandling i eukaryota och prokaryota celler, med fokus på termodynamiska principer för biologisk elektronöverföring, fotosyntes och respiration. Stor tonvikt läggs på entropi, kemisk potential, och biokemiska standardtillståndet. Kursen skall ge förståelse för hur redoxprocesser genererar energi i cellen, och kopplingen mellan elektrontransport och protonöverföring. Tillämpningar såsom fotobiologisk bränsleproduktion, och genreglering av energimetabolismen hos cyanobakterier diskuteras.

Laborationerna avser att ge kunskap om och färdigheter i spektroskopiska och molekylärbiologiska metoder, för att studera membranproteiner och energiprocesser på molekylär nivå. Datorbaserad modellering används för teoretiska studier av membranproteiners struktur.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer samt projekt med litteratursökningar och redovisning.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen (6 hp). Laborationer inklusive inlämningsuppgifter samt muntlig presentation av litteraturuppgifter (4 hp). För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin