Organisation I. Individen och gruppen i organisationen

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE947

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE947
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 30 januari 2019
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen är en introduktion till studier av organisationer med fokus på individer och grupper inom organisationen. Syftet är att ge en förståelse av grundprinciperna av organisering och individers och gruppers beteende inom organisationer.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för de grundläggande principer och problem kring arbetsdelning och samordning inom organisationer
  • beskriva och förklara grundläggande principer i individers och gruppers beteende, och hur detta påverkas av organisationens strukturer och regler
  • beskriva och jämföra modeller och teorier om ledarskap
  • tillämpa modeller och teorier för att analysera situationer och processer inom organisationer, identifiera problem och föreslå lösningar
  • presentera resultaten av genomförda uppgifter på ett sätt som uppfyller kraven på vetenskaplighet och normer för akademiskt skrivande

Innehåll

Kursen är en introduktion till organisationer med fokus på individer och grupper inom organisationen. Kursen tar upp insikter och teori från discipliner som psykologi, sociologi och organisationsteori, för att få en övergripande förståelse av individers och gruppers beteende inom ramen för organisationens strukturer och regler. De teman som tas upp på kursen omfattar bl.a. individens motivation och kognition; dynamiken inom och mellan grupper, samt olika perspektiv på ledarskap.

Kursen siktar även på att utveckla studenternas vetenskapliga och akademiska färdigheter genom analyser av case och empiriska exempel med utgångspunkt i kurslitteraturen. Studenterna ska träna sig i informationssökning, förhålla sig kritisk till olika källor, och träna vetenskaplig rapportskrivning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter och gruppuppgifter. Vid föreläsningarna introduceras grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdet. Vid seminarierna diskuteras och tillämpas teorier och modeller på case för att utveckla kursdeltagarnes förståelse för de bakomliggande teorierna.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examinationen sker löpande genom individuella och gruppvisa uppgifter. Slutbetyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas.

Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i

studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsexamination examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin