Medie- och kommunikationsvetenskap C: Teori i journalistikstudier

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IV170

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IV170
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medie- och kommunikationsvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp medie- och kommunikationsvetenskap, varav 7,5 hp journalistikstudier

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

Kunskaper och förståelse

  • redogöra för och visa på fördjupad förståelse av huvudteorierna i, och av relevans för, journalistikstudier,
  • redogöra för och visa på förståelse av hur dessa teorier förhåller sig till kulturell, politisk, ekonomisk, teknisk - och övergripande social kontext, där journalistik produceras,
  • redovisa specialiserad kunskap om och visa på förståelse av diskursiva och publikdrivna perspektiv inom journalistikstudier.

Färdighet och förmåga

  • självständigt reflektera över de centrala perspektiven i journalistikteori och hur dessa kan tillämpas i den digitala eran,
  • självständigt och kritiskt reflektera kring frågor om identitet, demokrati, makt, ideologi, deltagande och inkludering inom journalistik och nyheter,
  • självständigt och kritiskt presentera och analysera - muntligt och skriftligt - teoretiskt underbyggda förklaringar av nyckelfrågor och diskussioner inom fältet journalistikstudier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • redogöra för och visa på förståelse av etiska konsekvenser förknippade med olika teoretiska perspektiv inom journalistikstudier,
  • självständigt resonera och visa på förståelse av inkluderande och maktneutrala perspektiv och praktiker inom journalistik, till exempel i relation till kön, etnicitet och klass.

Innehåll

Kursen, som utgår från grunderna inom MKV B/Journalistikstudier, bygger på de huvudsakliga teorierna i, och av relevans för, ämnet samt erbjuder fördjupade studier av den akademiska diskussionen inom fältet. Här visas också hur diskussionen förändras i en digital samtid. Det undersökande perspektivet innebär en djupare förståelse av grunderna för journalistik genom en filosofisk, ontologisk, och etisk reflektion, med fokus på, bland annat, sanning, objektivitet, rättvisa och (socialt) ansvar.

Kursen går vidare med teoretiskt undersökande frågor och fenomen kring nyhetsproduktion, innehåll och kontext, med särskilt fokus på sociala skikt (kulturellt, politiskt, ekonomiskt, tekniskt), inom tre breda områden (kritisk teori och kulturstudier, diskursstudier, publikstudier). Den teoretiska verktygslådan gör det möjligt för studenterna att kritiskt reflektera över, och analysera, frågor om kön, etnicitet, klass, identitet, demokrati, makt, ideologi, deltagande, konflikt, in/tolerans och inkluderande - inom journalistik och nyheter.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och workshops kombineras med individuella- och grupparbeten och uppgifter.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i obligatoriska moment, genom individuella- och grupparbeten samt (muntliga och/eller skriftliga) tentamina.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin