Informationssystem C: Examensarbete, kandidat

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2IS068

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2IS068
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Informationssystem G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informatik och media

Behörighetskrav

60 hp informationssystem eller motsvarande

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Redogöra för vad som avses med ett vetenskapligt förhållningssätt i samband med kunskapsutveckling
  • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor, kunskapsbidrag och kunskapsprodukter i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen
  • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och analys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen

Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom informationssystem, vilket resulterar i en uppsats
  • Presentera och opponera på annat arbete, och försvara det egna arbetet

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:

  • Kritiskt förhålla sig till kunskap på ett självständigt sätt med avseende på litteratur och andra kunskapskällor
  • Kritiskt granska andra vetenskapliga undersökningar och andra studenters uppsatsarbeten med utgångspunkt från generella vetenskapliga kriterier
  • Baserat på egna och andras omdömen kritiskt reflektera över den egna uppsatsen och argumentera för egna problemformuleringar, ställningstaganden, resultat och slutsatser

Innehåll

Examensarbetet baseras på en forskningsrelevant frågeställning och ett kunskapsbehov som formuleras av studenten i samverkan med handledare och kursansvarig i en s.k. kunskapsprojektering. Med utgångspunkt från denna kunskapsprojektering planeras och genomförs ett vetenskapligt arbete. Arbetet skall basera sig på medvetna och reflekterade val av forskningsansats samt metoder för datainsamling och dataanalys.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Grupphandledning i seminarieform

Examination

Skriftlig uppsats

Muntlig presentation och opposition på annan uppsats

Försvar av den egna uppsatsen

Deltagande vid muntliga presentationer av andra studenters uppsatsarbeten

Deltagande vid obligatoriska moment

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin