Tillvalsspråk: Turkietturkiska 2

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5TU901

Kod
5TU901
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Turkiska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en programkurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-xx-xx.

Behörighetskrav

Tillvalsspråk: Turkietturkiska 1

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupade färdigheter och kunskaper i turkietturkiska för att läsa, översätta och analysera turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa. Kursen är vidare en introduktion till turkisk lingvistik och ger en översiktlig orientering om turkspråkens strukturella särdrag, varvid särskilt turkietturkiskans struktur behandlas, om den turkiska språktypen och om turkiska språkkontakter. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över de viktigaste turkietturkiska dialekterna. Övningar i lingvistisk analys genomförs

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Avseende Delkurs 1:

o läsa och översätta turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa

o kommentera texterna språkligt och sakligt och analysera dem med lingvistiska metoder

o sammanfatta texterna muntligt och skriftligt på turkietturkiska

o använda ett turkietturkisk-engelskt/svenskt lexikon

o aktivt använda idiomatiska turkiska uttryck i enkla samtal på turkietturkiska och översätta dem till svenska

Avseende Delkurs 2:

o redogöra för de turkiska ljudsystemets och grammatikens strukturella särdrag

o beskriva den turkiska språktypen

o använda lingvistiska metoder för att analysera turkiskt språkmaterial

o beskriva de viktigaste språkkontakterna med icke-turkiska språk och deras inflytande

o beskriva de viktigaste turkietturkiska dialekterna

Innehåll

Kursen ger fördjupade färdigheter och kunskaper i turkietturkiska för att läsa, översätta och analysera turkietturkiska skönlitterära texter och sakprosa. Kursen är vidare en introduktion till turkisk lingvistik och ger en översiktlig orientering om turkspråkens strukturella särdrag, varvid särskilt turkietturkiskans struktur behandlas, om den turkiska språktypen och om turkiska språkkontakter. Vidare syftar kursen till att ge en översikt över de viktigaste turkietturkiska dialekterna. Övningar i lingvistisk analys genomförs

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

(Samläsning med Turkiska språk B.)

Examination

Delkurs 1: Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

Delkurs 2: Kursen har två examinerande moment:

1. fortlöpande muntliga och skriftliga uppgifter;

2. salsskrivning.

För betyget G krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2.

För betyget G på hela kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att detta betyg erhållits på båda delkurserna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin