Tillvalsspråk: Kurdiska 2 (kurmanji)

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KD602

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KD602
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 september 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i språk och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Kandidatexamen med ett språkvetenskapligt ämne som huvudområde samt kursen Tillvalsspråk: Kurdiska 1 (sorani).

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

* beskriva huvuddragen i nordkurdiskans (kurmanji) ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi;

* läsa elementära texter på kurdiska med ett begripligt uttal;

* översätta elementära texter från kurdiska till svenska;

* ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på kurdiska;

* översätta enkla meningar från svenska till kurdiska och vice versa;

* känna till elementära regler för kurdiskans ortografi;

* skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne;

* i kurmanji-kurdisk skrift skriva en elementär text som läses upp;

* ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild;

* aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck, människokroppen och sjukdomar, geografi;

* idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen;

* redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk;

* läsa enkla kurdisk skönlitterära texter högt;

* översätta några givna enkla kurdiska skönlitterära texter till svenska;

* i textläsningen tillämpa elementär kurdisk morfosyntax (form- och satslära);

* förstå enkla idiomatiska uttryck på kurdiska och översätta dem till svenska;

* göra en jämförelse mellan sorani och kurmanji kurdiska avseende fonologi och morfologi;

* göra en jämförelse mellan kurdiska och huvudspråket avseende fonologi och morfosyntax.

Innehåll

Kursen behandlar kurmanji-kurdiskans skriftsystem, ljud- och formlära samt grundläggande syntax. Kursens syfte är vidare att ge grundläggande färdigheter i kurdiskt uttal, ortografi och grammatik, samt i översättning av elementära meningar till och från kurdiska och enkla skönlitterära texter från kurdiska till svenska. Vidare innehåller den ett moment av strukturell jämförelse mellan varianter av kurdiska samt kurdiska och huvudspråket.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom muntliga och skriftliga uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin