Specialpedagogik med inriktning mot grundlärare Fk-3 och 4-6

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE085

Kod
4PE085
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G2F, Pedagogik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 5 juli 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan för Grundlärarprogrammet.

Behörighetskrav

60 hp inom grundlärarprogrammet.

Mål

Kursen bygger vidare på kursen Lärande och utveckling 10 hp och fördjupar studenternas kunskap om framväxten av olika perspektiv på specialpedagogik samt konsekvenser av respektive perspektiv för elever i behov av särskilt stöd inom F-3 och 4-6. Kursen fokuserar på insatser beträffande processer i pedagogiska miljöer som ger alla elever förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för synen på normalitet ur ett historiskt och samtida perspektiv
 • redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv och analysera deras implikationer för lärande och undervisning för elever i behov av särskilt stöd
 • identifiera och analysera processer i pedagogiska miljöer, som för den enskilda eleven ger förutsättningar för delaktighet, lärande och utveckling samt motverka marginalisering/uteslutning
 • beskriva främjande, förebyggande och åtgärdande interventioner i lek-, språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling för elever i behov av särskilt stöd, ur didaktisk synvinkel
 • problematisera diagnostisering för elever i behov av särskilt stöd utifrån olika perspektiv
 • redogöra för specialpedagogiska insatser på individ- grupp- och organisationsnivå.

Innehåll

 • Historiska perspektiv på synen på lärande, utveckling och undervisning av elever i behov av särskilt stöd.
 • Teorier om normalitet eller avvikelser i motsats till normaliserings eller marginaliseringsprocesser.
 • Förhållningssätt och arbetssätt med tanke på specialpedagogiska dilemma situationer.
 • Huvuddrag i samt olika typer av hinder för barns lek-, språk- läs-, skriv- och matematikutveckling.
 • Fallstudier och övningar med fokus att beskriva och utreda processer i lärande och undervisning för elever i behov av särskilt stöd samt föreslå pedagogiska och didaktiska insatser i skolan.
 • Specialpedagogiska insatser, diagnoser, utredning och åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier eller andra gruppövningar.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftlig.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin