Kinesiska D3, praktiktermin

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KN425

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KN425
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kinesiska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

90 hp kinesiska

Mål

Efter avslutad praktiktjänstgöring om minst 20 veckor vid en av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område, ska studenten kunna:

* använda huvudspråket i praktiska uppgifter på ett för arbetet adekvat sätt,

* hantera dagliga arbetsuppgifter med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser

* redogöra för arbetet på en arbetsplats med anknytning till landet eller regionen som tjänstgöringen avser.

Undervisning

Undervisningen består av praktiktjänstgöring. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

1. intyg om genomförd praktik under 20 veckor

2. skriftligt PM (c:a 2 A4) avseende praktiktjänstgöringens innehåll, med fokus på användning av kinesiska i tal och skrift

3. presentation av genomförd praktiktjänstgöring inför studentgrupp inom ämnet kinesiska vid Uppsala universitet, med hjälp av underlag på powerpoint (15 minuters presentation + 5 minuter för frågor)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Studerande som så önskar kan själva söka praktikplatser för att utföra praktiktjänstgöring vid av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Studenten ska före registrering visa upp intyg på att en praktikplats verkligen föreligger samt bistå institutionen med kontaktuppgifter till arbetsgivaren. Institutionen fattar slutgiltigt beslut om huruvida praktikplatsen är godkänd eller ej.

Tjänstgöringen ska omfatta minst 20 veckor och kan efter handledarens bedömning även innefatta inläsning av viss litteratur svarande mot inriktningen. Detta ger betyget godkänt mot uppvisande av såväl intyg från arbetsgivaren som en rapport (ca 3 A4-sidor) om verksamheten författad av den studerande. Studenten ska också muntligt redovisa sina erfarenheter inför en grupp studenter inom ämnet kinesiska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin