Tillämpad persiska

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR425

Kod
5JR425
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Persiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Persiska 2 eller Persiska A och B

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i talad och skriven modern persiska samt god kännedom om dagligt liv i Iran alt. Tadzjikistan.

Efter avslutad kurs skall studenten för att förtjäna betyget Godkänd minst kunna:

  • läsa och översätta persisk skönlitteratur och sakprosa,
  • översätta och redogöra för innehållet i nyhetsmaterialet i persiska tidningar,
  • referera nyhetsuppläsning och samhällsorienterande program i persisk television,
  • föra en konversation om samtida samhällsförhållanden med persiska modersmålstalare,
  • skriva brev och redogörelser på persiska,
  • detaljerat redogöra för Irans alt. Tadzjikistans geografi, kultur och levnadssätt.

Innehåll

Studier under en termin vid en av institutionen godkänd skola i Iran alt. Tadzjikistan, 30 hp

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination sker i form av salsskrivning.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen inhämtas företrädesvis vid en av institutionen för detta ändamål godkänd språkskola i Iran eller Tadzjikistan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin