Sociologi och socialpsykologi A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SC107

Kod
2SC107
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Socialpsykologi G1N, Sociologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 december 2019
Ansvarig institution
Sociologiska institutionen

Allmänt

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 1-30 i Sociologi och Socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen är obligatorisk inom Beteendevetenskapligt kandidatprogram. Kursen ger behörighet till fortsättningskurserna Sociologi B och Socialpsykologi B.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i sociologi och socialpsykologi, samt grundläggande kunskaper i nödvändiga teorier, begrepp och metoder för att mer ingående kunna studera samhället, den sociala verkligheten och individen som samhällsvarelse. Kursen delas upp i två delkurser.

Innehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp.

* Introduktionskurs 15 hp

* Identitet och kultur 15 hp

Varje delkurs är sedan uppdelad på moduler om 7.5 hp vardera.

1. Introduktionskurs 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig den gemensamma sociologiska grunden för sociologi, socialpsykologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv organisation och personal (AOP).

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att skriva enklare akademiska texter av samhällsvetenskaplig karaktär
  • översiktligt kunna redogöra för huvuddragen i centrala sociologiska och socialpsykologiska teorier samt för likheter och skillnader mellan dem
  • redovisa grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar sociologiska och socialpsykologiska forskningsmetoder
  • visa förmåga att använda utvalda sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i självständig analys av konkreta sociala situationer
  • visa grundläggande förmåga att aktivt delta i ett akademiskt seminarium

2. Identitet och kultur 15.0 hp

Delkursen syftar till att de studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om relationen mellan individ och samhälle genom studier av hur identitet och kultur manifesterar sig och utvecklas.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • redovisa grundläggande kunskap om samspelet mellan individ och samhälle
  • redovisa grundläggande kunskap om teorier om grupprelationer, status och social identitet
  • visa förtrogenhet med hur inneslutning och uteslutning, ritualer och gränsdragningar fungerar och skapas
  • visa förtrogenhet med hur makt, mening och kunskap hänger samman
  • visa grundläggande muntlig och skriftlig förmåga att självständigt använda sociologiska och socialpsykologiska begrepp och teorier

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Uppfylls inte krav på närvaro hänvisas studenten till nästa kurstillfälle. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på minst 3 av 4 moduler som kursen innehåller. Inlämningar som lämnas in efter utsatt tid kan ej godkännas. Vid missad deadline hänvisas studenten till omexaminationstillfälle.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin