Komparativ ämnesdidaktik

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 4PE067

Kod
4PE067
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 december 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap. Den kan också ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika forskningstraditioner inom området komparativ ämnesdidaktik.

Efter genomgången kurs ska den studerande med hög grad av självständighet kunna

- beskriva och diskutera olika metoder för forskning om undervisning och lärande

- beskriva och diskutera forskningsområdet komparativ didaktik

- beskriva centrala forskningsområden inom olika ämnesdidaktiska inriktningar

- kritiskt granska forskningsresultat rörande undervisning, lärande och socialisation inom olika ämnen eller undervisningsteman

Innehåll

- Komparativ ämnesdidaktik som forskningsområde

- Ämnesdidaktiska forskningsfält i nationell och internationell belysning

- Ämnesdidaktiska perspektiv på undervisningens praktik och lärares professionalitet

- Forskningsresultat från olika verksamheter och ämnen

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och/eller skriftliga uppgifter. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin