Hem- och konsumentkunskap, fortsättningskurs för lärare i grundskolan (del 1)

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK086

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2HK086
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 5 maj 2021
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Behörighetskrav

15 hp från Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan 30 hp

Mål

Moment 1: Näringslära och livsmedelsvetenskap II

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara hur livsmedel påverkas av förvaring och tillagningsprocesser liksom av tillsatser, naturliga gifter och främmande ämnen
  • särskilja olika former av livsmedelsöverkänslighet och tillämpa kunskaperna vid val av livsmedel och i praktisk matlagning
  • utföra en individuell kostregistrering och på ett adekvat sätt kunna värdera resultatet i förhållande till de Nordiska näringsrekommendationerna

Moment 2: Måltidsprocessen II

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • jämföra, bedöma och värdera livsmedel och färdiglagade produkter samt komponera och tillaga måltider ur perspektiven hälsa, hållbar utveckling samt sensoriska kvalitéer
  • förklara hur sensorisk träning för barn och unga kan genomföras enligt Sapere-metoden
  • sammanfatta och särskilja olika aspekter på matens inverkan på miljön

Gemensamma mål för moment 1-2:

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • förklara och ge exempel på ämnesdidaktisk kunskap samt värdera vad olika synsätt får för konsekvenser för elevers lärande i Hem- och konsumentkunskap i grundskolan och särskolan
  • tillämpa och visa ämnesdidaktisk förmåga i undervisningssituationer

Innehåll

Kursen omfattar två moment: Näringslära och livsmedelsvetenskap II och Måltidsprocessen II. Under kursen behandlas pedagogiska och ämnesdidaktiska frågor i samband med kunskapsinhämtning inom de olika momenten.

Moment 1: Näringslära och livsmedelsvetenskap II, 7,5 hp

Momentet är en fortsättning och fördjupning av Näringslära och livsmedelsvetenskap I (se kursen Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan 30 hp), där matens betydelse för hälsan fokuseras på speciellt barns och ungas näringsbehov och val av livsmedel. Matlagning vid olika former av livsmedelsöverkänslighet tränas och konsekvenserna av oönskade ämnen i maten diskuteras. I momentet ingår en individuell uppgift avseende kostregistrering.

Moment 2: Måltidsprocessen II, 7,5 hp

Momentet är en fortsättning av Måltidsprocessen I (se kursen Hem- och konsumentkunskap, grundkurs för lärare i grundskolan 30 hp), som behandlar hantering och tillagning av olika livsmedel utifrån aspekter som t ex näringsinnehåll och livsmedelshygien. I momentet behandlas vidare hur Sapere-metoden kan användas för sensorisk träning. Matens inverkan på miljön i relation till hållbar utveckling diskuteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuella uppgifter, grupparbeten, praktiska övningar och laborativ verksamhet.

Examination

Examination sker genom bedömning av skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter. För momenten ges betygen underkänd (U) och godkänd (G). För godkänt betyg krävs att alla uppgifter bedöms som godkända samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart ska betygssättande lärare alternativt läraren/lärarlaget fastställa vilken undervisning som kräver obligatorisk närvaro, samtidigt ska läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment ska genomföras. Vidare ska kriterier för olika betygsgrader anges.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin