Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL251

Kod
1DL251
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 oktober 2021
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 40 hp datavetenskap. Alternativt 45 hp inom Masterprogram i språkteknologi (HSP2M). Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för projektledarens huvudsakliga uppgifter och grundläggande begrepp inom mjukvaruprojekt
  • planera mjukvaruprojekt, inklusive riskhantering och kvalitetssäkring
  • redogöra för grundläggande koncept och principer inom mjukvaruutvecklingsprocessens delar, t ex för kravhantering, systemdesign, programvaruimplementation, testning och underhåll, och för hur dessa bidrar till processen
  • utvärdera och jämföra olika mjukvaruprocesser, systemmodeller och arkitekturdesigner samt bedöma deras lämplighet i en given kontext
  • förklara, utifrån gruppdynamisk teori, hur projektledarens agerande kan påverka projektets framgång
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Kravdefinition och kravspecifikation, prototyper, formell specifiering, designmetoder, tillförlitlighet och säkerhet, validering och verifiering, systemunderhåll, återanvändning, projektplanering, kvalitetssäkring. Projektledarperspektiv på programvaruutvecklingsprocessen, gruppdynamik, riskhantering.

Undervisning

Föreläsningar och gästföreläsningar.

Examination

Skriftligt prov. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan ej ingå i examen tillsammans med 1DL250 Programvaruteknik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin