Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE176

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
4PE176
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Pedagogik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 december 2021
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en baskurs på grundnivå och utgör högskolepoängen 1-30 i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv. Kursen kan ingå i huvudområdet pedagogik i kandidat-, magister och masterexamen eller utgöra biområde i kandidat-, magister- och masterexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Innehåll

Kursen består av fyra delar om vardera 7,5 högskolepoäng:

 • Pedagogik i arbetslivet, 7,5 hp.
 • Lärande, kunskap och kompetens, 7,5 hp.
 • Behovsanalys och utbildningsdesign, 7,5 hp.
 • Utvärdering i teori och praktik, 7,5 hp.

Pedagogik i arbetslivet 7.5 hp

Vad har pedagogik med arbetslivet att göra? Vad menas med ett livslångt lärande? Vad innebär det att vara anställningsbar? Kursen syftar till att ge en introduktion till kunskapsområdet pedagogik i arbetslivet, dess framväxt, problemområden och centrala begrepp. Inom kursen behandlas olika aspekter av lärande i arbetslivet, såsom t.ex. förutsättningar för, processer och resultat av arbetsplatslärande. Kursen tar även upp hur förändringar i arbetslivet påverkar behoven av kompetensutveckling och kraven på anställningsbarhet.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva pedagogik i arbetslivet som kunskapsområde, dess framväxt, problemområden samt redogöra för centrala begrepp 
 • redogöra för förutsättningar för, processer och resultat av lärande i arbetslivet
 • identifiera relationer mellan förändringar i arbetslivet, vuxnas studier och anställningsbarhet

Innehåll

 • Pedagogik i arbetslivet som kunskapsområde
 • Betydelsen av vuxenutbildning och kompetensutveckling för livslångt lärande och anställningsbarhet
 • Human resource development och lärande på arbetsplatsen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Lärande, kunskap och kompetens 7.5 hp

Hur går lärande till? Vad är kunskap? Är en viss sorts kunskap mer värd än andra? Kursen ska ge studenterna en grundläggande förståelse för olika teoretiska perspektiv på lärande, kunskap och kompetens samt hur dessa har växt fram i relation till varandra. Perspektiven ska sedan inom ramen för kursen användas i diskussioner av kunskapsbedömning och lärandeprocesser i arbetslivet.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på lärande
 • redogöra för olika teoretiska perspektiv på kunskap
 • identifiera möjligheter och hinder för vuxnas lärande i arbetslivet utifrån olika perspektiv
 • urskilja olika sätt att värdera kunskap och kompetens i arbetslivet

Innehåll

 • Perspektiv på lärande som individuell och/eller social utveckling
 • Lärande och socialisation i arbetslivet
 • Värdering av olika former av kunskap och kompetens i arbetslivet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar.

Examination

Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Behovsanalys och utbildningsdesign 7.5 hp

Hur tar man reda på vilka behov av kompetensutveckling som finns i en organisation? Vad behöver man tänka på när man planerar och genomför en presentation? Kursen behandlar konkreta uppgifter inom planering och genomförande av utbildningsinsatser: behovsinventering, konstruktion av utbildningsmål och val av undervisningsmetoder. 

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • i tillämpningsuppgifter visa hur kunskap om vuxnas lärande påverkar planering och genomförande av kompetensutvecklingsprojekt
 • identifiera faktorer inom och utom organisationen som kan påverka planering och genomförande av kompetensutveckling
 • föreslå strategier för behovsinventering
 • formulera mål för undervisning
 • planera och genomföra egna presentationer

Innehåll

 • Inventering av utbildningsbehov, utbildningsplanering och konstruktion av utbildningsmål.
 • Planering och genomförande av praktiska presentationsövningar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, Case och praktiska övningar.

Examination

Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

Utvärdering i teori och praktik 7.5 hp

Vad är utvärdering? Vad kan man vinna eller förlora på att utvärdera en verksamhet? Hur gör man en enkät? Kursen behandlar utvärdering av utbildning. Här berörs olika perspektiv på utvärdering, utvärderingars syfte, utvärderarens roll, mm. Inom kursen genomförs konkreta uppgifter som består i att planera, genomföra och redovisa en utvärdering. Då enkät är en vanligt förekommande datainsamlingsmetod behandlas specifikt enkäter och deskriptiv statistik.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • beskriva olika utvärderingsteoretiska ansatser
 • redogöra för definitioner av centrala begrepp
 • utifrån ett givet fall föreslå och motivera ett lämpligt upplägg av en utvärdering
 • konstruera en enkät för utvärderingsändamål
 • med datorstöd sammanställa och redovisa resultat av en enkätundersökning.
 • beskriva och analysera data med deskriptiv statistik

Innehåll

 • Olika perspektiv och ansatser inom området utvärdering.
 • Planering och genomförande av enkätundersökning.
 • Grundläggande deskriptiv statistik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och praktiska övningar.

Examination

Examination sker skriftligt och/eller muntligt samt genom deltagande i obligatoriska moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin