Grundkurs i marknadsföring 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE946

Kod
2FE946
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 februari 2022
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom kandidatprogrammet i företagsekonomi och som fristående kurs

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

  • känna igen och identifiera vanliga problem som företag generellt ställs inför i sitt marknadsföringsarbete,
  • förstå grundläggande begrepp och ha kunskap om hur olika delar i marknadsföringen är relaterade till varandra samt känna till olika synsätt på marknadsföring,
  • beskriva grundläggande teorier, modeller och strategiska verktyg,
  • förstå och kritiskt förhålla sig till vetenskapliga metoder i marknadsföring,
  • beskriva och diskutera de omvärldsfaktorer som påverkar en organisations verksamhet.

Innehåll

I kursen diskuteras centrala marknadsföringsbegrepp och modeller och teorier förklaras. Marknadsföring berör centrala frågor kring hur konsumenter, företag eller organisationer påverkas av omvärldsfaktorer och hur dessa i sin tur påverkar varandra. För ett företag eller en organisation är kunskaper om kundens behov och beteende liksom relationen till och samspelet med kunden av avgörande betydelse för dess långsiktiga överlevnad.

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument-, tjänste- och industriella marknader. Inom konsumentmarknadsföring behandlas konsumenter, konkurrenter och omgivning samt företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering. Inom tjänstemarknadsföring diskuteras de marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsternas karaktäristika, och inom industriell marknadsföring kontrasteras ett relationsorienterat synsätt mot ett transaktionsorienterat.

Undervisning

Kursen ges på svenska. Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Detta är en campusbaserad kurs men även webbaserade verktyg ingår. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns på kursens webbplats.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Examination sker i löpande form genom olika examinationsmoment som skrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Slutbetyget sätts genom en sammanvägning av alla examinationsmomenten. Slutbetyg på hela kursen ges med Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Löpande examination innebär att uppgifter och prov måste fullföljas inom ramen för kurstillfällets längd. Dock finns möjlighet att via uppsamlingsskrivningar erhålla godkänt på kursen utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter bland annat följande kurser: Introduktion till marknadsföring och organisering 2FE158, Introduktion till företagande och organisering 2FE157, Marknadsföring och organisation I 2FE150, Marknad och organisation 2FE014, Företag, nätverk och teknikutveckling 2FE021, Principles of Marketing 2FE913.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin