Fornisländska, fördjupningskurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5NS148

Kod
5NS148
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Skandinavistik A1N, Svenska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 21 december 2021
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Behörighetskrav

120 hp inklusive 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne och kursen Fornisländska, 7,5 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

​Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • ​översätta samt språkligt och innehållsligt kommentera normaliserade och onormaliserade fornvästnordiska texter, både prosa och poesi
  • arbeta självständigt med aktuella fornvästnordiska ordböcker, inklusive etymologiska
  • redogöra för de filologiska principerna bakom olika typer av textutgåvor
  • identifiera metoder och aktuella problem inom det fornisländska forskningsfältet
  • läsa och förstå avancerade språkhistoriska studier rörande fornisländska
  • behärska grunddragen i fornisländsk fonologi, morfologi och syntax
  • redovisa fornisländska drag i jämförelse med övriga nordiska fornspråk.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper i fornisländsk ljudlära, böjningslära, ordbildningslära och syntax. Utökad kännedom om den klassiska litteraturen, främst släktsagan, eddadiktningen och skaldediktningen (metrik, litteraturhistoria och mytologi). Förtrogenhet med ordböcker (även med etymologiska ordböcker). Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållandena i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig examination.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin