Spanska B

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SP007

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP007
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Spanska G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 6 december 2022
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Inom ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 högskolepoäng, kan två valfria delkurser läsas som Spanska B 20, 15 hp.

Behörighetskrav

Minst 21 hp från Spanska A

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa kunskaperna om spansk språk- och litteraturvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet på spanska
 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material
 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap för att kunna analysera skönlitterära texter

Dessutom ska studenten kunna:

efter delkurs 1:

 • uppvisa kunskap om skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk
 • på ett korrekt sätt använda mer komplexa grammatiska och textuella strukturer i egen textproduktion
 • anpassa sin skriftliga produktion till ett urval olika texttyper
 • granska och bearbeta egna och andras texter med avseende på språklig korrekthet

efter delkurs 2:

 • ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap för att kunna analysera skönlitterära texter
 • på spanska, muntligt och skriftligt, framställa analyser av skönlitterära texter med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp
 • redogöra för framträdande drag i de studerade litterära strömningarna och tillämpa dessa i den litterära analysen
 • sammanställa en forskningsöversikt enligt gängse akademisk praxis

efter delkurs 3:

 • redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
 • använda språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

efter delkurs 4:

 • redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
 • redogöra för de viktigaste särdragen i spanskans regionala och sociolektala varieteter vid sidan av standardnormen.

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Genomgång av och systematiska övningar i spansk grammatik, med speciellt fokus på textstruktur och mediering. Förmågan att uttrycka sig skriftligt med språklig korrekthet på spanska tränas genom processkrivning. 

Delkurs 2. Spanskspråkig nutida litteratur (7,5 hp)

Delkursen inbegriper läsning av litterära verk på spanska från de viktigaste nutida litterära strömningarna i den spansktalande världen. De valda texterna analyseras ur litteraturvetenskapligt perspektiv och sätts in i deras litteraturhistoriska kontext. Delkursen ger utökad kunskap om olika litterära genrer samt en fördjupad och breddad insikt om litteraturvetenskapliga termer och analysmetoder. Sökning av relevant sekundärlitteratur med lämpliga verktyg tränas ytterligare.

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp)

Språkvetenskapens mål och metoder. Genomgång av några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier. Tillämpning av språkvetenskapliga begrepp och metoder på språkligt material. I delkursen ingår arbete med språkkorpora..

Delkurs 4. Det spanska språkets historia och variation (7,5 hp)

Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär). Delkursen ger även insikt i spanskans dialektala och sociolektala varianter.

Undervisning

Undervisningen är campusbaserad, men studenten förväntas också regelbundet ta del av information och material via lärplattformen Studium, där även uppgifter kopplade till kursen lämnas in. Undervisningen består av regelbundna seminarier, föreläsningar, samt muntliga och skriftliga övningsmoment, vilka specificeras kursvis nedan.

Studentens egna lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kurserna.

Delkurs 1: Undervisningen sker i form av föreläsningar, grupparbete och skriftliga övningar.

Delkurs 2: Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner och skriftliga övningar.

Delkurs 3: Undervisningen sker i form av föreläsningar, diskussioner, grupparbete och enklare individuella forskningsprojekt.

Delkurs 4: Delkursen är förlagd utomlands, med möjlighet att läsas som nätbaserad distanskurs. Under utlandsvistelsen får studenten möjlighet till deltagande i en nivåanpassad språkfärdighetsinriktad kurs. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt grupparbete.

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Studenterna visar resultatet av sitt lärande på följande sätt:

Delkurs 1: Examination sker genom skriftligt prov.

Delkurs 2: Skriftlig och muntlig examination.

Delkurs 3: Examinationen sker genom en individuell inlämningsuppgift i form av en enklare forskningsrapport samt en skriftlig sluttentamen.

Delkurs 4: Skriftligt prov.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Spanska C krävs genomgången baskurs Spanska A och minst 22,5 högskolepoäng på Spanska B.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Spanska B 20, Spanska B, nutida litteratur, Spanska B, skriftlig språkfärdighet eller Spanska B, språkvetenskap I.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin