Sensorik och produktutveckling

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2HK080

Kod
2HK080
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kostvetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för kostvetenskap

Allmänt

Kursen ingår i Kostvetarprogrammet (180 hp). Kursen kan vara fristående kurs. Kursen ges på heltid.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A: Nutrition (30 hp) och Kostvetenskap B: Livsmedelsvetenskap (30 hp).

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för sinnenas anatomi och fysiologi samt för perceptionsprocessen och förklara hur dessa tillsammans med andra faktorer påverkar olika målgruppers acceptans och preferenser för livsmedel och måltider
  • välja, motivera och tillämpa sensoriska tester, inkluderat uttagning av sensorisk panel och använda datorprogram för sensorisk analys
  • redogöra för tillämpning av statistiska metoder för bearbetning av sensoriska data
  • kritiskt utvärdera försöksupplägg, metoder och resultat i sensoriska studier
  • definiera vad en ny livsmedelsprodukt är och redogöra för faktorer som har betydelse vid produktutveckling
  • utifrån ett hållbarhetsperspektiv identifiera och motivera behov av utveckling av ett livsmedel eller en måltid
  • förklara olika livsmedelskomponenters och mikroorganismers roll i produktutvecklingen av livsmedel
  • tillämpa faktoriell design i ett livsmedelsexperiment samt utvärdera resultaten med hjälp av ett sensoriskt test
  • planera och genomföra sensoriska projekt via grupparbete, tillämpa livsmedelssäkerhet, samt kommunicera resultaten till olika målgrupper både skriftligt och muntligt

Innehåll

För att skapa förståelse för perceptionsprocessen studeras sinnesorganens anatomi och fysiologi. Vidare behandlas hur syn, lukt, smak och känsel, i kombination med attityder påverkar acceptans och preferenser. Faktorer som påverkar smakupplevelsen diskuteras. Under kursen lär du dig om den sensoriska bedömningens grunder, olika metoder för att genomföra sensoriska test och statistiska metoder för att bearbeta sensoriska data. Du tränas bl.a. i att välja lämpliga tester, planera undersökningar, genomföra dessa, bearbeta och tolka resultaten. Under kursen kommer du att studera olika livsmedelskomponenter och i ett grupparbete, experimentera fram olika varianter av livsmedel eller maträtter med hjälp av faktoriell design. Du kommer sedan att få planera och genomföra en sensorisk bedömning samt utvärdera faktorer och kombinationseffekters påverkan på den framtagna slutprodukten. Under såväl produktutveckling som sensoriska bedömningar ska arbetet ske under hygieniskt kontrollerade former. Experimentet redovisas skriftligt i rapportform samt muntligt genom posterpresentation.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier. Projekt planeras och genomförs i grupp under handledning. Studiebesök erbjuds. I huvudsak campusbaserad undervisnings med stöd av digitala inslag.

Examination

Formerna för examination består av skriftliga och muntliga redovisningar samt en skriftlig examination. Inom ramen för kursen anordnas för varje skriftlig examination en ordinarie tentamen och en omtentamen. Dessutom finns ett tillfälle för s.k. uppsamlingstentamen. Därefter finns möjlighet till examination vid påföljande ordinarie examinationstillfälle. Som betygsskala används väl godkänd, godkänd och underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla uppgifter bedömts som godkända, samt att studenten aktivt deltagit i redovisningar och seminarier. För betyget väl godkänd på kursen, krävs att studenten uppfyller kravet för godkänd och att studenten dessutom visar prov på särskild god förmåga att ur olika perspektiv problematisera, analysera, se samband och kunna resonera runt sina ställningstaganden. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Vid kursstart ska betygsättande lärare alternativt läraren/lärarlaget fastställa vilken undervisning som kräver obligatorisk närvaro, samtidigt ska läraren presentera former för närvarokontroll och anvisningar för hur obligatoriska moment ska genomföras. Vidare ska kriterier för olika betygsgrader anges.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin