Norska 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS135

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS135
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 28 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • redogöra för den norska tal- och skriftspråkssituationen och den historiska bakgrunden för denna
 • redogöra för centrala lexikaliska skillnader mellan norska och svenska
 • med hjälpmedel översätta norsk normalprosa till korrekt svenska
 • identifiera och kommentera ortografiska, fonologiska och morfologiska skillnader från svenska i norska texter
 • redogöra för de viktigaste skillnaderna mellan norskt och svenskt personnamnsskick

Innehåll

Kursen ger en översiktlig presentation av norskt språk, med huvudfokus på skillnader mellan svenska och de två norska skriftspråken bokmål och nynorska. De teman som behandlas på kursen är:

 • den nutida norska språksituationen
 • huvuddragen i norsk skriftspråkshistoria efter 1814
 • lexikaliska skillnader mellan norska och svenska
 • ortografiska skillnader mellan norska och svenska
 • fonologiska skillnader mellan norska och svenska
 • morfologiska skillnader mellan norska och svenska
 • skillnader mellan norskt och svenskt personnamnsskick

Som språkexempel används i första hand modern skönlitteratur, ungefär lika mycket bokmål och nynorska.

Undervisning

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

En eller flera kursuppgifter, samt skriftligt och/eller muntligt prov.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen för ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin