Introduktion till marknadsföring och organisering

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2FE158

Kod
2FE158
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 14 juni 2023
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Kursen ges inom bl a Ekonomie kandidatprogrammet och som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen är en introduktion till ämnet företagsekonomi med särskilt fokus på marknadsföring och organisering. Marknadsföring inbegriper alla aktiviteter som företas av en organisation för att en produkt ska nå och nyttjas av kunder på en marknad. Organisering handlar om hur arbetet i en verksamhet kan delas upp (arbetsdelning) och samordnas.

Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar inom marknadsföring och organisering som anknyter till både nystartade och etablerade företag liksom andra former av organisationer i samhället. En bärande idé är också att kursen problematiserar och diskuterar frågor och utmaningar relaterade till hållbarhet och hållbar utveckling.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • självständigt och kritiskt identifiera, formulera och analysera företagsekonomiska problem
 • förstå, redogöra för samt använda grundläggande begrepp och modeller relaterade till organisering inom och mellan organisationer
 • förstå, redogöra för samt använda grundläggande begrepp och modeller relaterade till marknadsföring på konsument- och industriella marknader
 • förstå, redogöra för samt diskutera grundläggande frågor relaterade till entreprenörskap
 • identifiera och kritiskt reflektera över grundläggande frågor kring hållbarhet och organisering inom och mellan organisationer
 • identifiera och kritiskt reflektera över grundläggande frågor kring hållbarhet och marknadsföring
 • samla in relevant information och kritiskt värdera olika källor till information
 • skriva elementära vetenskapliga rapporter, muntligt presentera sina idéer samt konstruktivt granska andras arbeten på en vetenskaplig grund

Innehåll

Kursinnehållet syftar till att utveckla studenternas kunskaper i och förståelse för ämnet företagsekonomi med särskild betoning på marknadsföring och organisering. Undervisningens innehåll kretsar kring grundläggande samband mellan organisering och marknadsföring med koppling till hållbarhet och grundläggande begrepp och modeller kring organisering inom och mellan organisationer, marknadsföring och entreprenörskap.

Studier vid universitet syftar till att studenten ska förvärva relevanta ämneskunskaper men också till att studenten ska förberedas för en framtida yrkesroll. Ett parallellt syfte berör därför studenternas färdigheter i och förmåga att, individuellt och i grupp, arbeta projektbaserat med ett kritiskt förhållningssätt. För att utveckla dessa färdigheter och förmågor behandlas frågor och problem relaterade till metod, insamling och värdering av data och olika källor, samt framställande av vetenskapliga rapporter.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, grupparbeten, handledning och praktiska övningar.

Examination

Examinationen består av tre moduler:

 1. Seminarier och inlämningsuppgifter, 5 hp (U, G, VG)
 2. Skriftligt arbete, 5 hp (U, G)
 3. Tentamen, 5 hp (U, G, VG)

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

För slutbetyg godkänd (G) på hela kursen krävs minst betyget G på samtliga tre moduler. För slutbetyg väl godkänd (VG) på hela kursen krävs betyget VG på modulerna 1 och 3 samt betyget G på modul 2.

Examination i modul 1 sker individuellt och i grupp, medan examination i modul 2 sker i grupp. Examination i modul 3 sker individuellt. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle.

Examinationsuppgifter som inte lämnas in i tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på modul 1 finns möjlighet att, vid kommande kurstillfälle, via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering. För student som ej erhållit godkänt betyg på modul 2 finns möjlighet att utan omregistrering lämna in kompletterande eller reviderat arbete för bedömning vid samma eller kommande kurstillfälle. För student som ej erhållit godkänt betyg på modul 3 finns möjlighet att, vid kommande kurstillfälle, via omtentamen examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från de angivna examinationssätten och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ersätter bland annat följande kurser: Introduktion till företagande och organisering 2FE157, Marknadsföring och organisation I 2FE150, Marknad och organisation 2FE014, Marknad och organisation A 2FE152, Företag och företagande 2FE007, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Företag, nätverk och teknikutveckling 2FE021, Företagsekonomi 1TG010, Ledarskap o styrning 2FE824, Grundkurs i marknadsföring 1 2FE946, Organisation I. Individen och gruppen i organisationen 2FE947, Principles of Marketing 2FE913, Fundamentals of Management 2FE918.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin