Introduktionskurs i persiska

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 5JR122

Kod
5JR122
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Iranska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 mars 2024
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen tillhör biområdet Persiska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Mål

För betyget godkänd ska studenten efter avslutad kurs kunna

 • redogöra för nypersiska språkets utbredning och ställning inom de indoeuropeiska språken
 • beskriva huvuddragen i persiskans ortografi (skriftsystem), fonologi (ljudstruktur) och elementära morfosyntax (form- och satslära) med användning av grundläggande språkvetenskaplig terminologi
 • använda ett reversibelt transkriptionssystem för den arabisk-persiska skriften
 • läsa elementära texter på persiska med ett begripligt uttal
 • översätta elementära texter till svenska 
 • ta ut satsdelar och analysera ordformer i några givna elementära texter på nypersiska.
 • översätta enkla meningar från svenska till persiska och vice versa
 • känna till elementära regler för persiskans ortografi
 • skriva en grammatiskt korrekt kort uppsats om ett givet ämne
 • i arabisk skrift skriva en elementär text som läses upp
 • ge en muntlig grammatiskt korrekt beskrivning av en person- och en miljöbild
 • aktivt behärska ett basordförråd som innefattar: hälsningsfraser, släktrelationer, färdmedel, färger och former, djur, kläder, heminredning, mat och dryck,  människokroppen och sjukdomar, geografi
 • idiomatiskt korrekt kommunicera kring ovannämnda ämnen 
 • redogöra för och aktivt använda elementära skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till modern nypersiska (alfabet, fonologi, grundläggande morfosyntax) och en viss färdighet i det talade och skrivna språket samt grundläggande kännedom om det persiska språkets historia.

Undervisning

Kursen ges helt på distans med kontinuerligt stöd via email. Studentens självständiga lärandeaktiviteter är av avgörande vikt för arbetet på kursen.

Examination

Kursen har tre examinerande moment:

 1. löpande skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (betygsskala: U/G/VG)
 2. skriftligt slutprov (betygsskala: U/G/VG)
 3. muntligt slutprov (betygsskala: U/G/VG)

För betyg G på kursen krävs G på samtliga moment. För betyget VG krävs dessutom VG på moment 2 och 3.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med Persiska A (5JR101).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin