Arbetsterapeutprogrammet

180 hp

Många människor kan inte göra det de vill eller behöver i sin vardag. Som arbetsterapeut kan du hjälpa dem till ett mer självständigt och meningsfullt liv. Arbetsterapeuter är efterfrågade experter på att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande och bidrar till en god vardag och ett mer tillgängligt samhälle. Bredden i Arbetsterapeutprogrammet ger dig stora möjligheter att välja arbetsområde efter intresse.

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Som arbetsterapeut arbetar du med människor i alla åldrar – unga som gamla – som på grund av en skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller annan utsatt livssituation inte kan göra vad de vill eller behöver. Det kan vara i olika miljöer som i hemmet, skolan, på arbetet eller fritiden.

Arbetsterapeutens roll är att hitta lösningar på hur individer och grupper kan få en fungerande vardag, vara delaktiga i samhället och få ett bra och meningsfullt liv. Det kan vara att träna upp förmågor och anpassa ett hem för den som fått en stroke, hitta digitala verktyg för den med ADHD eller strategier för att hantera vardagen vid stress och utmattning. Det kan också handla om hela samhällets tillgänglighet.

Utbildningen ger dig

 • kunskap och förståelse för sambandet mellan vardagslivet aktiviteter, hälsa och den omgivande miljön
 • breda kunskaper inom medicinsk vetenskap, pedagogik, psykologi och sociologi
 • verktyg att skapa kreativa lösningar utifrån individers och gruppers behov och förutsättningar.

Du lär dig utreda människors förutsättningar och förmågor att utföra aktiviteter samt hinder och möjligheter i omgivande miljön. Du lär dig också om olika åtgärder som möjliggör engagemang och utförande av meningsfulla aktiviteter i vardagslivet.

Det som gör arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universitet unikt är att det finns profilområden. Våra profilområden är hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi och innovativ arbetsterapi. Du lär dig hur arbetsterapeuter kan främja goda levnadsvanor och balans i vardagens aktiviteter och hur innovativa lösningar kan bidra till hälsofrämjande miljöer för alla.

Dina kunskaper omsätter du i praktik när du gör din verksamhetsförlagda utbildning. Under handledning av erfaren arbetsterapeut växer du då in i din yrkesroll och får se hur omväxlande och kreativt arbetet är. Efter tre års studier är du klar med din utbildning till arbetsterapeut. Efter examen ansöker du hos Socialstyrelsen om den legitimation som krävs för att få arbeta som legitimerad arbetsterapeut.

Examen

Programmet leder till en arbetsterapeutexamen (Bachelor of Science in Occupational Therapy) samt en medicine kandidatexamen (Bachelor of Medical Science) med arbetsterapi som huvudområde. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Arbetsterapeutprogrammet är 180 högskolepoäng (hp) över sex terminer och består av teoretisk, praktisk och verksamhetsförlagd utbildning. Sista terminen innehåller examensarbete om 15 hp.

Arbetsterapi är huvudområdet i programmet, och har fokus på människans görande av vardagsaktiviteter och görandets relation till delaktighet, hälsa och utveckling. Du läser också aktivitetsvetenskap, medicinsk vetenskap, pedagogik, psykologi och sociologi integrerat i arbetsterapikurserna.

Första året studerar du arbetsterapins teoretiska grund, om aktivitet och mänskligt görande och om kommande yrkesroll. Du studerar sjukdomslära och metoder i arbetsterapi liksom åtgärder för ökad tillgänglighet i olika miljöer för individer och grupper i samhället. Året innehåller fältstudier.

Under år två fortsätter du studera metoder för att utreda och genomföra åtgärder som minskar och förebygger människors aktivitetsproblem, till exempel i boende och skola. Fokus är hälsofrämjande, förebyggande, rehabiliterande och habiliterande åtgärder. Vidare studeras innovationsprocess, folkhälsoproblem och åtgärder för att främja delaktighet i samhället. Året innehåller två VFU-perioder.

Tredje året genomförs ett innovationsprojekt i arbetsterapi. Du fördjupar också kunskapen om vetenskaplig metod, evidensbaserat arbetssätt och om hälsofrämjande arbetsmiljö och arbetsrehabilitering. Året innehåller en valbar kurs, examensarbete i arbetsterapi och två VFU-perioder varav en på en klinisk utbildningsavdelning.

Kurser inom programmet

År 1

 • Aktivitet, delaktighet och hälsa, 30 hp
  Aktivitet, miljö och tillgänglighet, 30 hp

År 2

 • Prevention, habilitering och rehabilitering i arbetsterapi, 30 hp
 • Hälsofrämjande och prevention i arbetsterapi, 30 hp

År 3

 • Vetenskaplig metod, professionell utveckling och innovativ arbetsterapi, 30 hp
 • Professionalitet och ledarskap i arbetsterapi, 22,5 hp
 • Valbar kurs, 7,5 hp

Studera utomlands

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Vill du studera utomlands kan du göra det under de senare delarna av din utbildning. Du kan också delta i kurser med internationell anknytning då programmet förutom studentmobilitet också arbetar med internationalisering på hemmaplan. Även examensarbetet ger dig möjlighet till internationella erfarenheter.

Arbetsterapeutprogrammet förutsätter studier på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan. En vanlig vecka innehåller ofta introduktion eller teoretisk fördjupning i ett ämnesområde liksom studier i grupp eller enskilt utifrån anvisade studieuppgifter. Det är också vanligt med workshop, seminarium eller praktisk färdighetsträning för att ytterligare bearbeta kursinnehåll eller träna på praktiska moment.

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande. Du förväntas att ta ansvar för dina studier och förbereda dig inför kursens lärandemoment så du kan bidra till diskussioner och arbete i grupp. Lärare och studiekamrater är resurser för lärandet. Varje terminskurs består av två till fyra delkurser. Du läser vanligtvis en delkurs i taget men ibland kan delkurser gå parallellt.

Praktisk färdighetsträning sker i vår nya och moderna träningsmiljö med särskilda rum utformade för arbetsterapeututbildningen. I träningsmiljön finns lägenhetsmiljöer och innovationsrum. Här kommer du på ett naturligt sätt möta studenter från andra program som Fysioterapeutprogrammet, Apotekarprogrammet och Läkarprogrammet som också tränar i miljön.

Undervisningsspråket är framförallt svenska. Men kurslitteraturen är vanligtvis på engelska. Programkurser kan komma att ges på engelska då utbytesstudenter och internationella lärare välkomnas till programmet.

Lärare på Arbetsterapeutprogrammet forskar inom olika områden i arbetsterapi. Därför kommer du nära aktuell forskning under utbildningen.

Som legitimerad arbetsterapeut kan du bland annat arbeta inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Andra arenor är arbetslivsinriktad rehabilitering, företagshälsovård, Försäkringskassan och inom skolans elevhälsoteam. Det finns också arbetsterapeuter som driver egna företag eller är konsulter. På samhällsnivå finns arbetsterapeuter exempelvis inom stadsplanering. Arbetsterapeuter bidrar även till utformning av inkluderande offentliga miljöer för ett tillgängligt samhälle för alla. Arbetsterapeuter har en bred och god arbetsmarknad.

Arbetsterapeutyrket är i ständig utveckling. En viktig del för utvecklingen är forskning. Som arbetsterapeut har du möjlighet att bidra genom att medverka i forskning och bedriva utvecklingsprojekt för att utveckla ny kunskap och nya effektiva arbetsterapeutiska insatser.

Efter kandidatexamen i arbetsterapi kan du studera på avancerad nivå och efter magister/masterexamen är du behörig för forskarutbildning. Det ger dig förutsättningar att bedriva forskning av relevans för arbetsterapi.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin