Byggnadsantikvarieprogrammet

180 hp

Är du intresserad av byggnader, byggnadsvård och traditionella byggnadsmaterial och tekniker? Byggnadsantikvarieprogrammet är en bred yrkesinriktad utbildning för dig som vill arbeta med byggnader och byggnadsvård på exempelvis museer, länsstyrelser eller inom arkitekt-, bygg- och fastighetsbranschen. Du förbereds för att kunna arbeta med befintliga byggnader och hur de på ett hållbart och varsamt sätt kan tas om hand och utvecklas för framtiden. Programmet ges i Visby.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Studier vid Byggnadsantikvarieprogrammet ger dig en inblick i flera av de kompetenser som krävs för att du ska kunna arbeta professionellt med byggnadsantikvariska frågor. Utgångspunkten för programmet är själva byggnaden och varför den fungerar och ser ut som den gör. Därför är byggnadsteknik, byggnadstradition och bebyggelsehistoria viktiga delar i utbildningen. Hur byggnader underhålls och förvaltas för att bidra till en hållbar utveckling är också centralt för utbildningen.

Utbildningen ger dig

 • en unik kombination av byggnadsteknisk och antikvarisk sakkunskap
 • praktiska och teoretiska kunskaper i traditionella material och byggnadstekniker
 • kompetens att identifiera och beskriva kulturvärden samt göra riskbedömningar i samband med byggprojekt
 • erfarenheter från verkliga projekt och problemställningar
 • möjlighet till praktik under utbildningen.

En av antikvariens viktigaste uppgifter är att dokumentera och samla in kunskap om byggnader. Du får jobba i fält med att dokumentera byggnader och besöka arkiv för att samla in kunskap som du sedan presenterar i rapporter och artiklar.

Du får lära dig om lagar, regler och förordningar som omfattar byggnader. Planeringsprocessen, från den översiktliga kommunala planeringen till detaljplanering och bygglov, samt bygg- och renoveringsprocessen är centrala att känna till för en byggnadsantikvarie. Din kompetens som byggnadsantikvarie är unik eftersom du fungerar som en bro mellan andra yrkesgrupper, exempelvis arkitekter, ingenjörer eller planerare, som också arbetar med befintliga byggnader och bebyggelsemiljöer.

Byggnadsantikvarieprogrammet ges endast på Campus Gotland. Här studerar du i mindre grupper nära våra lärare och forskare. Vi ger dig förutsättningar att utveckla dig själv och dina studier på ett sätt som är unikt för den gemenskap som bara finns på Camus Gotland. Här blir varje student sedd.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med kulturvård som huvudområde.

Byggnadsantikvarieprogrammet är en utbildning med ämnet kulturvård som bas. Bevarandefrågorna är fortfarande viktiga men ett allt större fokus läggs på att blicka framåt för att vara rustade för framtidens klimatutmaningar. Du kommer att studera en rad olika teman som sträcker sig från materiallära till bebyggelsehistoriska studier. Några kurser läser du tillsammans med studenter på Föremålsantikvarieprogrammet.

Några av de teman som programmet tar upp är:

 • Byggnadsmaterial och konstruktion
 • Byggnadsfysik och inneklimat
 • Byggnadsdokumentation
 • Bebyggelsehistoria
 • Materialvetenskap och teknikhistoria
 • Hållbar förvaltning
 • Kulturvårdens historia

Du får en introduktion till kulturvårdens arbetsfält, terminologi, mål, trender, problem och historiska utveckling. Du får lära dig om byggnadsmateriallära och traditionella konstruktioner och dess verkningssätt. Vidare inkluderas hållbar förvaltning, som handlar om kulturvårdens betydelse för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I det ingår bland annat frågan om hushållning av natur- och kulturresurser. Du får även grundläggande kunskaper om fukt och värme i byggnader, energieffektivisering, klimatstyrning och förebyggande konservering.

Genom att läsa programmet får du också en introduktion till dokumentationsmetoder och metodik för kunskapsinsamling. Du får kunskap om hur byggnader kan dokumenteras genom olika slags undersökningsmetodik, till exempel uppmätningsövningar.

Utbildningen tar upp historiska kopplingar, och ger översikt samt ett nutida och internationellt perspektiv på bevarande och kulturhistorisk värdering av byggnader, interiörer och föremål. Du kommer att få studera byggnader och bebyggelsemiljöers nutida och historiska sammanhang. Kort sagt varför bebyggelsen och byggnaderna ser ut som de gör.

Kurser inom programmet

Termin 1 och 2

 • Kulturvårdens fält, 15 hp
 • Konserveringsvetenskap, 15 hp
 • Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
 • Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp

Termin 3 och 4

 • Byggnadsvetenskap, 30 hp
 • Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
 • Projektkurs i kulturvård I, 7,5 hp
 • Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp

Termin 5 och 6

 • Valbart ämne, praktik eller studier vid annat universitet, 30 hp
 • Vetenskapliga metoder i kulturvård, 7,5 hp
 • Projektkurs i kulturvård II, 7,5 hp
 • Examensarbete i kulturvård, 15 hp

Studera utomlands

Du kan välja att studera eller praktisera utomlands inom ramen för programmet. Tidigare studenter har gjort praktik eller studerat i bland annat Italien, Nederländerna, Storbritannien, Kanada, Turkiet, Finland, Estland och Albanien. Institutionen har ett stort kontaktnät både i Sverige och utomlands och kan vid behov förmedla värdefulla kontakter till verksamheter och arbetsplatser med intresse av att handleda studenter.

Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Läs mer om utlandsstudiemöjligheter vid Uppsala universitet.

Den grundläggande pedagogiska idén i programmet är att kombinera teori och praktik. Undervisningen består av föreläsningar i kombination med praktiska övningar, seminarier och självstudier med betydande inslag av tillämpade moment och övningar.

Kulturvård på Campus Gotland har ett stort kontaktnät, vilket innebär att du får tillträde till spännande miljöer som normalt inte är öppna för besök. Genom verkliga projekt och problemställningar får du större insikt i teknisk-praktiska aspekter och antikvariska processer. Övningar och laborationer ger dig fördjupad kunskap om hantverk, material och teknik. I vissa kurser gör vi exkursioner både i Sverige och utomlands.

Praktik i Sverige eller utomlands kan i kombination med valet av frågeställning till det slutliga examensarbetet vara särskilt värdefullt för din framtida karriärsinriktning. Det internationella perspektivet är en viktig del av förståelsen för det nationella. Dessutom kan du skapa viktiga kontakter och få erfarenheter av arbetslivet under praktikperioden. Många av våra tidigare studenter vittnar om hur viktig praktiken har varit.

Efter att ha läst Byggnadsantikvarieprogrammet kan du arbeta inom många olika branscher och verksamheter. Exempel på arbetsplatser är olika myndigheter, länsstyrelser, kommuner och museer. Egna företag eller anställning inom den privata marknaden, till exempel i bygg- och fastighetsbranschen är också vanligt. Fler och fler arbetsgivare efterfrågar just de färdigheter, erfarenheter och den kunskapsbredd som en byggnadsantikvarie har. Vanliga arbetsuppgifter är att handlägga renoverings- och restaureringsärenden, ansvara för förvaltning, vård och underhåll samt arbeta med inventeringar och dokumentationer. Allt fler jobbar också på stadsbyggnadskontor med planering och bygglovshantering.

Några exempel på yrkestitlar är:

 • byggnadsantikvarie
 • stiftsantikvarie
 • museitjänsteman
 • restaureringsarkitekt
 • museipedagog
 • trädgårdsantikvarie
 • ingenjör
 • projektassistent
 • kulturarvsanalytiker
 • antikvarisk konsult
 • verksamhetschef
 • redaktör
 • doktorand
 • universitetsadjunkt/lektor
 • kulturmiljöhandläggare
 • bygglovshandläggare

Bra kontakter inom yrkesområdet under studietiden är många gånger en bidragande faktor för att komma in på arbetsmarknaden. I utbildningen får du möjlighet att skapa dessa kontakter och träffa kommande arbetsgivare. Möt några av våra tidigare studenter!

Vill du studera vidare på avancerad nivå kan du till exempel läsa Masterprogram i kulturarv och hållbarhet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin