Magisterprogram i komparativ och internationell skatterätt

60 hp

Vill du jobba med komplexa skatterättsliga frågor i en internationell miljö? Har du en kunskapstörst som aldrig slocknar? Om du svarar ja på dessa frågor är magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt det du letar efter. Utöver att lära dig hur du metodologiskt arbetar med den ständigt föränderliga skatterätten och innehållet i densamma kommer du att utveckla din förmåga i kritiskt tänkande och problemlösande. Dessutom kommer du erhålla ett stort internationellt nätverk.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Syftet med magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt är att ge en fördjupad förståelse för centrala frågor angående grundläggande inkomstbeskattning och internationell skatterätt. Internationell skatterätt berör både intern rätt som har internationella aspekter och skatteavtal, samt EU-skatterätt.

Vi kommer till exempel behandla frågor om hur man bestämmer obegränsad och begränsad skattskyldighet, både utifrån internrättsligt perspektiv där vi gör rättsjämförelser mellan olika staters interna rätt, men även den närliggande frågan om hemvist i skatteavtalssammanhang. Det huvudsakliga syftet med skatteavtalen är att undanröja internationell dubbelbeskattning. Härutöver syftar skatteavtalen allt oftare till att förebygga skatteflykt. Många centrala, komplexa frågor om tolkning och tillämpning av skatteavtal kommer att behandlas. EU-rätten påverkar såväl medlemsstaternas skattelagstiftning som investerare utanför EU. På programmet behandlas både direkt som indirekt beskattning.

Du kommer att studera på Sveriges äldsta universitet och på en fakultet vars historia sträcker sig mer än 500 år tillbaka i tiden.

Studentprofil

Du har en kandidatexamen i juridik eller företagsekonomi och ett intresse för hur skattepolitik påverkar företag, individer och samhället i stort. Du kanske har lite praktisk arbetslivserfarenhet efter din examen, men du har inte glömt din breda teoretiska bas och studietekniker.

Du är motiverad och har förtroende för din egen förmåga och kunskap. Du är därför beredd på en krävande utbildning som kräver både självbestämmande och förmåga att bidra till teamwork med dina medstudenter. Hur framgångsrik du blir är upp till dig och det är så du gillar det.

En doktorandutbildning är något du kanske har tänkt på, men också att arbeta direkt efter examen är något du funderar på. Du vill hålla dina alternativ öppna, och skulle därför värdera en utbildning som får dig i nära kontakt både med aktuell forskning och praktiker inom området.

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Programmet löper över ett år och är på heltid och förlagt till campus. Programmet är på avancerad nivå. Heltidsstudier innebär att studenter förväntas studera 40 timmar i veckan, och det mesta görs utanför klassrummet. Under programmet kommer olika former av examination att användas, både muntlig och skriftlig. I slutet av varje kurs ges en skriftlig tentamen. Flera promemorior/uppsatser kommer också att skrivas under programmet. Dessa kommer att skrivas individuellt.

Många av fakultetsmedlemmarna är ledande eller aktiva medlemmar i nätverk och arbetsgrupper inom EU, samt deltar i internationella forskningsprojekt på hög nivå. Regelbunden kontakt upprätthålls också med forskare från andra universitet och högskolor, samt med kollegor från andra discipliner och med näringslivet.

Kurser inom programmet

Termin 1

  • Komparativ inkomstbeskattning, 15 hp
  • Skatteavtalsrätt och internprissättning, 15 hp

Termin 2

  • EU-skatterätt, 15 hp
  • Examensarbete, 15 hp

eller

  • Examensarbete, 30 hp, särskilda skäl föreligger*

* Särskilda skäl att skriva uppsats om 30 hp på distans föreligger om det kan säkerställas att studenten på sin aktuella studieort kan erhålla viss handledning av lärare från Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Programmet ges i Uppsala. Undervisningen är koncentrerad kring seminarier i vilka du som student huvudsakligen diskuterar lösningar på praktikfall som samtliga studenter före seminariet har förberett i mindre grupper om tre till fem personer. Aktiv närvaro krävs vid seminarierna. Det förekommer också föreläsningar samt studiebesök till exempelvis Skatteverket, advokatbyråer eller revisionsbyråer.

Undervisningen är baserad på högkvalitativ forskning bedriven vid fakulteten och genom omfattande internationella samarbeten med andra universitet. Hela programmet är utformat efter en metod som bygger på problemorienterat lärande, vilket också är den metod som karaktäriserar studier i juridik vid Uppsala universitet.

All undervisning sker på engelska.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens mest populära utbildningsprogram. Vår modell av undervisning bygger på en grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten och omfattande internationellt samarbete med andra universitet.

Magisterprogrammet i komparativ och internationell skatterätt ger dig en fördjupad kunskap om grundläggande inkomstskatt, internationell skatterätt och EU-skatterätt. Särskild fokus läggs på att träna juridisk argumentation och att använda olika rättskällor. Denna kunskap är i hög grad eftersökt av arbetsgivare både i den privata och offentliga sektorn, vilket omfattar skattejurister, handläggare i skatteförvaltning och departement och domare.

Utbildningen öppnar dörrar till karriärvägar på advokatbyråer, revisionsbyråer, skattemyndigheter, finansdepartement, multinationella bolag och domstolar och eftersom magisterprogrammet har ett internationellt fokus öppnar den samtidigt för karriärmöjligheter internationellt.

Utbildningen kan leda till en doktorandutbildning.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin