Magisterprogram i transformativ speldesign

60 hp

Vill du designa analoga rollspel för personlig utveckling eller social förändring inom ramen för ditt yrke? Är du mentor, fritidsledare, lärare, terapeut eller verksam i något annat socialt arbete? Inom ramen för Magisterprogrammet i transformativ speldesign lär du dig metoder för att studera, designa och förstå rollspelens effekter och får arbeta med att bygga upp och utveckla inkluderande och transformativa communities och grupper.

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

I magisterprogrammet i transformativ speldesign får du undersöka det analoga rollspelets komplexitet, dess design och genomförande. Tonvikten ligger på brädspel, levande rollspel (lajv) och den fria formens spel. Du kommer att lära dig de mest etablerade och effektiva sätten (best practices) att designa spel som har potential att transformera sina spelare. Det kan exempelvis röra sig om spelupplägg för fritidsbruk/hobbyverksamhet, i utbildningssyfte eller för terapeutiska situationer.

Programmet utforskar följande frågor:

  • Hur kan analoga rollspel hjälpa till att sätta igång personliga och/eller sociala förändringsprocesser?
  • Vilka är de mest effektiva sätten att rama in spelaktiviteter när man designar för ett transformativt syfte?
  • Hur kan implementerings- och organiseringsövningar vägleda spelare till spelens uppsatta lärandemål?
  • Hur kan man strukturera de communities som omger spelaktiviteter för att öka känslan av trygghet, tillit, inkludering och rättvisa bland deltagarna?
  • Hur kan forskare på bästa sätt mäta hur de transformativa spelen påverkar sina spelare?

Programmets kurser omfattar ett varierande innehåll med olika teman, exempelvis ritualer, symbolism, myter, social rättvisa, konflikt, fördjupningar, motivation, och konceptet ”bleed” – teman som alla hämtar insikter från spelkulturer runt om i världen. Akademiskt skrivande är viktigt och du får prova på flera forskningsmetoder, inklusive forskning genom design, etnografiska deltagarobservationer, kvantitativa enkäter och andra möjliga metoder för att studera hur spel påverkar spelare.

Programmet har en stark betoning på trygghet, överväganden och strukturerade ramverk kring spel för att maximera deras transformativa potential. Det innebär bland annat att fokus läggs på att utveckla inspirerande och uppbyggliga communities runt spelaktiviteterna. Tidigare erfarenhet av att spela rollspel är önskvärt och kan bidra till din egen inlärning, men det är inte ett krav.

Examen

Programmet leder till en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits) med speldesign som huvudområde.

Första årets fyra kurser (totalt 30 hp) utgör kärnan i programmet, och har en tyngdpunkt på teori, design och forskningsmetoder, samt akademiskt och professionellt skrivande kring transformativa analoga rollspel. Du kommer att lära dig terminologi och tekniker specifikt relaterade till transformativ speldesign, liksom designmetoder, facilitering, speltestning, återkoppling och analys av spel. Säkerhets- och avvägningsövningar ingår också, tillsammans med olika perspektiv på community-byggande. Dessa kurser är: Introduktion till transformativ speldesign, Transformativ speldesign 1, Transformativ speldesign 2 och Att kultivera transformerande communities.

Den primära metod som lärs ut är ”forskning genom design”, men du kommer också att använda kvantitativa datainsamlingsmetoder och etnografiska deltagarobservationer, vilka ofta används i studier inom detta fält. Du får undervisning i grundläggande akademisk forskning och skrivande med återkoppling från både medstudenter och lärare vid större inlämningsuppgifter. Allt för att förbättra dina kunskaper och förfina dina verktyg.

År två inleds med kurserna Deep Games och Avancerade metoder för speldesignforskning. Deep Games kombinerar seminarier och workshops för att undersöka, både teoretiskt och praktiskt, hur du kan designa spel som belyser människans villkor och samtidigt bidrar till ett meningsfullt liv. Avancerade forskningsmetoder förbereder dig inför uppsatsarbetet genom att presentera humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder som är särskilt lämpade för speldesign. I ditt slutliga examensarbete för magisterexamen (15 hp) kan du välja att bygga vidare på ditt designarbete från tidigare kurser eller bygga ett nytt projekt inom transformativ speldesign under överinseende av en handledare.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Programmet läses på distans* på halvfart, vilket innebär att programmer löper över två år. Merparten av alla uppgifter genomförs asynkront, vilket betyder att uppgifterna får en specifik deadline baserad på den tidszon som du befinner dig i. De skriftliga inlämningsuppgifterna kan bestå av sammanfattade gruppdiskussioner, personliga reflektioner, speldesigndokument, speltestningsplanering, och akademiska essäer eller uppsatser. Målet är att förbättra din skriftliga kommunikationsförmåga, samarbetet med andra och din förmåga att planera.

De flesta kurser innehåller också obligatoriska, synkrona speltester som genomförs via videokonferenser där du kommer att spela spel och ge feedback på spel som har skapats av andra kursdeltagare. Som mest är det tre synkrona tillfällen om 2–4 timmar. Du ansvarar för att organisera och delta i din egen grupps schemalagda speltester. Kurserna innehåller också så kallad kamratgranskning (peer review), där du ska ge, ta emot och integrera feedback i en adekvat akademisk text. Samarbete och kommunikation mellan dig och dina kurskamrater är således centralt för studierna.

*Du behöver inte och kan heller inte få ett svenskt uppehållstillstånd för att delta i programmet.

Förändringsarbetare som du finns inom många olika delar av samhället, exempelvis inom utbildning, vård, stat och kommun, företag och kultur. Att använda sig av rollspel är redan en vanlig praktik i många av dessa sektorer, bland annat genom vårdsimuleringar, spelbaserat lärande i skolor, yrkesmässig färdighetsträning inom företag, konstbaserade spel för välmående, rollspel i terapeutiska interventioner och serious games för statligt anställda.

Programmet omfattar teorier och övningar från hobby-/icke-professionella communities runt om i världen som har utvidgat gränserna för vad rollspel kan innebära genom att skapa experimentell design med tillhörande diskurs. Du kommer att få möjlighet att inspirera din yrkesmässiga praktik med dessa insikter, vad gäller speldesign i såväl analogt som digitalt format.

Verktygen går att applicera inom en rad olika yrkesområden och är särskilt användbara inom sociala och stödjande professioner och för exempelvis lärare, terapeuter, ungdomsarbetare, tränare, coacher, andliga ledare, sociala entreprenörer etc. Dessutom kan utbildningen inspirera hobbyspeldesigners som önskar maximera spelarnas möjligheter att uppleva transformativa effekter genom spelet, utveckla personliga insikter, odla medkänsla och konstruera hållbara communities för framtiden.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin