Masterprogram i digital humaniora

120 hp

Är du humanist eller samhällsvetare och vill fördjupa dig i digitala medier och digitala redskap? Har du funderat på människans roll i det digitala samhället och vilken betydelse digitala tekniker har för kultur, forskning och samhällsliv? På masterprogrammet i digital humaniora får du möjlighet att vidareutveckla din humanistiska kompetens med högt efterfrågade tekniska färdigheter och kunskaper om den digitala samtiden.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Genom att läsa masterprogrammet i digital humaniora kommer dina kombinerade kunskaper inom humaniora/samhällsvetenskap och digitala tekniker ge dig möjlighet till en karriär inom en rad olika yrkeskategorier. Du kommer kunna arbeta exempelvis inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorn samt med kultur- och informationsförmedling, både nationellt och internationellt. En annan möjlig yrkesväg är utvecklings- och utredningsarbete där din humanistiska eller samhällsvetenskapliga bakgrund och dina tekniska färdigheter kommer till användning. Programmet ger också en god grund för doktorandstudier om du vill satsa på en forskarkarriär.

Som student på masterprogrammet i digital humaniora kommer du att få värdefulla kunskaper och färdigheter om:

 • hur digitala medier och digitala redskap och metoder kan användas för att stödja humanistiska och samhällsvetenskapliga verksamheter och kompetenser samt bredda deras tillämpbarhet i yrkesliv och forskning
 • hur datorstödda metoder kan användas för att analysera, visualisera och forska kring humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar med utgångspunkt i digitalt källmaterial
 • tongivande forskningspraktiker och strömningar inom digital humaniora samt fältets tillblivelse och historiska utveckling
 • kulturarvsfrågor av central samtida betydelse såsom kulturarvets tillgängliggörande och dess infrastrukturella, organisatoriska, ekonomiska, politiska och etiska komplexitet.

I programmet ingår obligatoriska kurser i huvudområdet digital humaniora men du har också möjligheter att fördjupa eller bredda dina kunskaper i någon annan disciplin genom det betydande antal valbara kurser som ingår i programmet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med digital humaniora som huvudområde.

I masterprogrammet ingår ett antal kurser och ett examensarbete. Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng (hp) och ges på halvfart eller helfart. Inom huvudområdet digital humaniora läser du obligatoriska kurser omfattande totalt 97,5 hp, inklusive en projektkurs med möjlighet till praktik (7,5 hp) och en masteruppsatskurs (30 hp). Därtill läser du valbara kurser om 22,5 hp.

Det första årets obligatoriska kurser ger dig en introduktion till digital humaniora som ett tvärvetenskapligt forskningsfält och verksamhetsområde inom ABM- och kulturarvssektorerna. Under det första året får du också en förståelse för den digitala teknikens betydelse inom kulturarvssektorn ur såväl ett historiskt som samtida perspektiv. Centrala frågor rör samhälleliga, ekonomiska, juridiska, politiska och etiska aspekter av digitalisering av kulturarvssektorn, samt produktion, bevarande, användning och spridning. Andra områden i fokus är kunskapsproduktion och materialitet.

De obligatoriska kurserna ger dig vidare en bred kunskap inom såväl teoretiska som praktiska och tekniska aspekter av digital humaniora. Digitalisering av texter och visualisering av olika typer av data, exempelvis bilder och artefakter, samt metoder för hur digitaliserat material kan analyseras och förmedlas utgör en central del av innehållet i programmets första år.

År två innehåller valbara kurser om 22,5 hp och ger dig stor valfrihet vad gäller utbildningens upplägg. Lärarlaget på masterprogrammet i digital humaniora erbjuder stöd i planeringen av din individuella studieplan för programmets andra år.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Introduktion till digital humaniora, 7,5 hp
 • Verktyg och metoder - kritiska möten, 7,5 hp
 • Digitalt kulturarv, 7,5 hp
 • Digitala implementeringar i kulturarv, 7,5 hp

Termin 2

 • Fjärrläsning, 7,5 hp
 • Teori och metod i digital humaniora, 7,5 hp
 • Informationsförmedling och användarperspektiv i den digitala tidsåldern, 7,5 hp
 • Visuell analys: materialitet och digital humaniora 7,5 hp

Termin 3–4

 • Valbara kurser, 22,5 hp
 • Obligatorisk projektkurs med möjlighet till praktik, 7,5 hp
 • Masteruppsatskurs, 30 hp

Masterprogrammet i digital humaniora utvecklas ständigt för att bibehålla högsta internationella kvalité och en stark relevans i fältet digital humaniora. Detta utvecklingsarbete kan leda till att kursutbudet och kursordningen ovan kan komma att justeras.

Undervisningen på programmet sker främst i form av föreläsningar, praktiska övningar med digitala metoder och verktyg, seminarier, studiebesök och handledningar. Övningar, seminarier och handledning är i regel obligatoriska om ingenting annat anges i den aktuella kursplanen och undervisningen sker på plats i Uppsala. Inom programmet förekommer också grupparbeten, vilka ställer krav på din förmåga till samarbete och kommunikation.

De huvudsakliga examinationsformerna är individuella eller gruppbaserade skriftliga uppgifter, individuella tentor, seminarieuppgifter och examensarbete.

Utöver den schemalagda undervisningen förutsätts du på egen hand eller i grupp bedriva de studier och förberedelser som krävs för att tillgodose kunskapsmålen i programmets kurser. Utbildningen är till sin karaktär både teoretisk och praktisk, tillämpningsorienterad och laborativ. Under andra året finns inom ramarna för projektkursen möjlighet att göra praktik på en arbetsplats eller annan verksamhet.

Undervisningen på programmets obligatoriska kurser äger rum på campus i Uppsala. Undervisningsspråk är engelska.

Med en masterexamen i digital humaniora kommer du att vara attraktiv inom flera arbetsmarknadssektorer i Sverige och utomlands. Du kommer att kunna arbeta inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorerna, samt med kultur- och informationsförmedling. De större arkiven, biblioteken och museerna är således exempel på tänkbara framtida arbetsgivare. Det finns inom dessa institutioner en stor efterfrågan på humanistiskt grundad kompetens inom digitalisering, digital förmedling och digital kunskapsproduktion. Detta är färdigheter som du kommer att behärska efter att du har fullföljt programmet.

Din humanistiska bakgrund och dina tekniska färdigheter kan också öppna möjligheter för arbete inom utvecklings- och utredningsarbete och mångdisciplinära projekt.

Genom din kompetens i att bedriva humanistisk forskning med hjälp av digitala källmaterial och redskap kommer du också att vara en attraktiv kandidat till forskarutbildningen inom de discipliner som samverkar kring masterprogrammet i digital humaniora. Programmet samverkar i dagsläget med forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap, forskarutbildningen i arkeologi och antik historia samt forskarutbildningarna i konstvetenskap och textilvetenskap.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin