Masterprogram i digital konstvetenskap

120 hp

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Masterprogrammet i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram som ger dig en flexibel utbildning med stark forskningsförankring inom digital konstvetenskap, renässansstudier och urbanstudier. En examen inom ämnet ger en god grund för den expanderande digitala arbetsmarknaden och för fortsatta studier.

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Masterprogrammet har en tydlig profilering mot digital och teknisk konstvetenskap och erbjuder två sammanvävda huvudspår: renässansstudier och urbanstudier. Programmet har dock en mycket flexibel struktur och det är också möjligt att välja kurser för en mer allmän konstvetenskaplig utbildning med nordiska, internationella och globala perspektiv.

Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad och tar fasta på det digitala mediets möjligheter och studenternas individuella geografiska placering. Programmet har även en stark forskningsanknytning och som masterstudent inom programmet erbjuds du inblickar i och aktiv medverkan i aktuella forskningsprojekt.

Den digitala konstvetenskapen är ett nytt fält som kontinuerligt utvecklas, vilket innebär att programmet ständigt uppdateras ifråga om både innehåll och tekniska lösningar. Syftet med programmet är att det ska ge en stabil grund för dagens och morgondagens arbetsmarknad och för fortsatt forskning inom digital konstvetenskap.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet inleds med en obligatorisk kurs i konstvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp, samt starten på en uppsatskurs om 30 eller 45 hp. De obligatoriska kurserna Digital konstvetenskap I och Digital konstvetenskap II ges under termin ett respektive termin tre. Dessa ger både en översikt av ämnet digital konstvetenskap och möjligheten att arbeta med ett konkret projekt inom fältet, inom teknisk konstvetenskap, digital visualisering, rymdsyntax eller geografiska informationssystem (GIS).

I övrigt innehåller programmet valbara kurser med inriktning mot renässansstudier och urbanstudier, samt mer allmänna konstvetenskapliga kurser. Det är också möjligt att ta kurser som verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom programmet ges valbara kurser på avancerad nivå genom hela programmet, men det är också möjligt att anpassa sin utbildning och välja andra kurser inom institutionens, fakultetens och universitetets kursutbud.

Studera utomlands

Flera av kurserna har internationella inslag och det är också möjligt att läsa kurser vid internationella lärosäten som en del av programmet.

Undervisningen bedrivs som nätbaserad distansundervisning. Vissa av de valbara tematiska kurserna innehåller moment som exkursioner och undervisning som är knuten till den fysiska konstvärlden, arkitekturen och arbetsmarknaden. Utbildningen förmedlar teoretiska angreppssätt och modeller för tolkning av artefakter och miljöer, och tillvaratar dina egna och dina kurskamraters erfarenheter och geografiska placering.

Lärarna fungerar i stor utsträckning som facilitatorer och lärarstöd ges online och via chattseminarier, zoomseminarier, diskussionsforum och e-post.

Undervisningen sker på svenska och engelska. Undervisning på danska och norska kan förekomma.

Den digitala kompetensen är något som efterfrågas alltmer på arbetsmarknaden och programmet ger dig en god grund för den framtidens utmaningar inom ämnet. Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som:

  • intendent eller curator vid arkitektur-, konst- och kulturmuseer
  • forskningsassistent
  • konstkritiker
  • antikvarie
  • redaktör
  • tjänsteman inom statlig förvaltning
  • konsult inom den privata sektorn.

Master- och magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning inom huvudområdet konstvetenskap. Med en examen från Masterprogrammet i digital konstvetenskap har du en konkurrenskraftig utbildning som kan leda vidare till en forskarutbildning både nationellt och internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin