Masterprogram i egyptologi

120 hp

Det forna Egypten är kanske världens mest kända exempel på ett komplext samhälle i det förflutna. Området studeras med fokus på skiftande roller hos gudar och människor genom texter, konst och arkeologi under mer än tretusen år. Masterprogrammet i egyptologi lär dig att kombinera skilda typer av källor, tillvägagångssätt och perspektiv för att bättre förstå livsvillkoren för människor i en av de tidigaste skriftbärande kulturer vi känner till.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Programmet är för dig som är intresserad av att integrera texter, konst och materiella källor i utforskandet av det forna Egypten.

Du lär dig hur en forskare arbetar genom att studera ett fascinerande källmaterial samtidigt som du blir expert på att identifiera problem och föreslå möjliga lösningar utifrån ett fragmentariskt källmaterial. Du lär dig analysera och kombinera fler typer av källor än studenter normalt kommer i kontakt med. Språk- och textstudier kombineras med historia, konst och arkeologi.

Programmet ger en god grund för doktorandstudier i egyptologi vid olika universitet i världen, men förbereder dig också fören karriär som inkluderar olika aspekter av kulturminnesvård och uppdrag som handläggare eller utredare. Kurserna består vanligtvis av seminarier som skärper din förmåga i muntliga presentationer och kommunikation. Akademiskt skrivande övas kontinuerligt och förbereder dig för olika situationer där komplexa problem analyseras.

Programmet är internationellt; svenska studenter utgör majoriteten, medan andra kommer från andra länder i världen (t.ex. Indien). Studenterna har en bakgrund inom egyptologi. Programmet är baserat i Uppsala med upp till 10 studenter inskrivna per år.

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet strävar efter excellens i sin undervisning och forskning och är för närvarande rankad bland de 100 bästa universiteten i världen inom ämnet arkeologi (QS World University Rankings 2022).

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med egyptologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program fören magisterexamen. Programmet innehåller 75 hp obligatoriska kurser och 30 hp examensarbete. Därutöver tillkommer valbara kurser motsvarande 15 hp.

Programmet inleds med en mångvetenskaplig kurs om 7,5 hp. Kursen ges på halvtid och samläses med studenter som läser masterprogrammet i arkeologi i Uppsala och i Visby, och inriktning antikens kultur och samhällsliv i Uppsala.

I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplan (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor. De obligatoriska kurserna beskrivs kortfattat och en lista på valfria kurser presenteras. Denna ISP revideras vid behov i samråd med studierektor för avancerad nivå.

Kurserna löper i normalfallet på halvfart. Vilket innebär att du läser två kurser parallellt. Förutom obligatoriska kurser i egyptologi kan du göra praktik (7,5 eller 15 hp) eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp inom ämnet. Alternativt kan du läsa två kurser i andra ämnen vid universitetet motsvarande 15 hp.

Ett examensarbete omfattande 30 hp skrivs under termin 4. Alla kurser inom programmet ges på engelska, men du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Kursnamnen är generiska och kan variera över tid, dock inte deras övergripande tema. Kurser markerade med asterisk (*) samläses av studenter på år 1 och år 2 i programmet.

Termin 1

 • Perspektiv på det förflutna: tillämpad teori och metod
 • Egyptisk socialhistoria: Arkitektur i kontext*
 • Nubisk arkeologi*
 • Avancerad nyegyptiska*

Termin 2

 • Valbar kurs eller praktik
 • Religion i det forntida Egypten*
 • Inledning i koptiska*

Termin 3

 • GIS för humanister och samhällsvetare
 • Egyptisk socialhistoria: Arkitektur i kontext*
 • Egyptens arkeologi*
 • Avancerade fornegyptiska texter*

Termin 4

 • Examensarbete

Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, men föreläsningar förkommer också. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. Viktiga verk på tyska och franska kan dock förekomma.

Examinationsformerna varierar mellan kurserna men utgörs vanligen av muntliga redovisningar, skriftliga uppgifter och hemtentamina.

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i egyptologi. Den är framförallt ett kvitto på att du har en rad färdigheter som krävs för att handlägga och utreda komplexa frågor utan enklasvar. Tidigare studenter arbetar bland annat som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare, reseledare, guider, och som forskare och lärare på universitet.

Det är svårt att säga hur din framtida yrkeskarriär kommer att se ut, men alumnundersökningar visar att en stor majoritet av tidigare studenter är nöjda med sitt val av studier oavsett vad de arbetar med idag.

Institutionen anordnar nätverksevenemang inom arkeologi, museer och förvaltning av kulturarv där studenterna kan träffa alumner som kan ge dem insikter om arbetsmarknaden när de förbereder sig för att ta examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin