Masterprogram i egyptologi

120 hp

Det forna Egypten är kanske världens mest kända exempel på ett komplext samhälle i det förflutna. Området studeras med fokus på skiftande roller hos gudar och människor genom texter, konst och arkeologi under mer än tretusen år. Masterprogrammet i egyptologi lär dig att kombinera skilda typer av källor, tillvägagångssätt och perspektiv för att bättre förstå livsvillkoren för människor i en av de tidigaste skriftbärande kulturer vi känner till.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i Egyptologi är till för dig som är intresserad av att titta integrerat på texter, konst och materiella källor i utforskandet av det forna Egypten.

Du lär dig hur en forskare arbetar genom att studera ett fascinerande källmaterial samtidigt som du blir expert på att identifiera problem och föreslå möjliga lösningar utifrån ett fragmentariskt källmaterial. Du lär dig att analysera och kombinera fler typer av källor än studenter normalt kommer i kontakt med. Språk- och textstudier kombineras med historia, konst och arkeologi.

Programmet ger en god grund för doktorandstudier i egyptologi vid olika universitet i världen, men förbereder dig också för en karriär som inkluderar olika aspekter av kulturminnesvård och uppdrag som handläggare eller utredare. Kurserna består vanligtvis av seminarier som skärper din förmåga i muntliga presentationer och kommunikation. Akademiskt skrivande övas kontinuerligt och förbereder dig för olika situationer där komplexa problem analyseras.

Programmet är internationellt; svenska studenter utgör majoriteten, medan resten kommer från andra länder i världen. Studenterna har en bakgrund inom egyptologi. Programmet är baserat i Uppsala med upp till tio studenter inskrivna per år.

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet strävar efter excellens i sin undervisning och forskning och är för närvarande rankad bland de 100 bästa institutionerna i världen inom ämnet arkeologi (QS World University Rankings 2023).

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med egyptologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Programmet innehåller 75 hp obligatoriska kurser och 30 hp examensarbete. Därutöver tillkommer valbara kurser motsvarande 15 hp.

Programmet inleds med Perspektiv på det förflutna. Kursen ges på halvfart och samläses med studenter som läser masterprogrammen i arkeologi och antikens kultur och samhällsliv.

I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplan (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor. De obligatoriska kurserna beskrivs kortfattat och en lista på valfria kurser presenteras. Denna ISP revideras vid behov i samråd med studierektor för avancerad nivå.

Kurserna löper i normalfallet på halvfart, vilket innebär att du läser två kurser parallellt. Förutom obligatoriska kurser i egyptologi kan du göra praktik (7,5 eller 15 hp) eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp inom ämnet. Alternativt kan du läsa två kurser i andra ämnen vid universitetet motsvarande 15 hp.

Ett examensarbete omfattande 30 hp skrivs under termin 4. Alla kurser inom programmet ges på engelska, men du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Nedanstående lista är ett exempel på kurser inom programmet. Kursnamnen är generiska och kan variera över tid, deras övergripande tema kvarstår dock. Vissa kurser samläses av studenter på år 1 och år 2 i programmet. Vissa kurser ges alternerande terminer.

Termin 1

 • Perspektiv på det förflutna: tillämpad teori och metod
 • Egyptisk socialhistoria: Arkitektur i kontext
 • Nubisk arkeologi
 • Avancerad nyegyptiska

Termin 2

 • Valbar kurs eller praktik
 • Religion i det forntida Egypten
 • Inledning i koptiska

Termin 3

 • GIS för humanister och samhällsvetare
 • Egyptisk socialhistoria: Arkitektur i kontext
 • Egyptens arkeologi
 • Avancerade fornegyptiska texter

Termin 4

 • Examensarbete

Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, men föreläsningar förkommer också. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska. Viktiga verk på tyska och franska kan dock förekomma.

Examinationsformerna varierar mellan kurserna men utgörs vanligen av muntliga redovisningar, skriftliga uppgifter och hemtentamina.

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i egyptologi. Den är framförallt ett kvitto på att du har en rad färdigheter som krävs för att handlägga och utreda komplexa frågor utan enklasvar. Tidigare studenter arbetar bland annat som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare, reseledare, guider, och som forskare och lärare på universitet.

Det är svårt att säga hur din framtida yrkeskarriär kommer att se ut, men alumnundersökningar visar att en stor majoritet av tidigare studenter är nöjda med sitt val av studier oavsett vad de arbetar med idag.

Institutionen anordnar nätverksevenemang inom arkeologi, museer och förvaltning av kulturarv där studenterna kan träffa alumner som kan ge dem en inblick i arbetsmarknaden när de förbereder sig för att ta examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin