Masterprogram i filosofi

120 hp

Vad är verklighetens natur? Vad kan vi veta? Vad är förhållandet mellan språk, språkanvändare och världen? Hur bör vi leva våra liv? Finns det objektiva moraliska sanningar? Vad är god och dålig vetenskap? På masterprogrammet i filosofi vidareutvecklar du din förmåga att tänka klart om liknande grundläggande frågor och får ingående vägledning i hur man skriver filosofiska texter. Du får såväl en kvalificerad allmänfilosofisk utbildning som en specialiserad utbildning inom praktisk eller teoretisk filosofi.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i filosofi är ett unikt internationellt tvåårigt program för dig som vill fortsätta dina studier på avancerad nivå i filosofi. På programmet kommer du att fördjupa och bredda din kunskap i praktisk och teoretisk filosofi och du ges möjlighet att specialisera dig på ett forskningsområde som särskilt intresserar dig.

Under programmet kommer du att

 • bredda dina kunskaper och färdigheter i filosofi
 • specialisera dig inom praktisk eller teoretisk filosofi
 • påverka upplägget av dina studier under vägledning av programansvarig och handledare
 • läsa kurser som hålls av internationellt framstående forskare.

Filosofiska institutionen erbjuder kvalificerad handledning över ett brett fält av filosofiska ämnesområden, inklusive de centrala ämnena i teoretisk analytisk filosofi (språkfilosofi, medvetandefilosofi, metafysik, filosofisk logik och vetenskapsfilosofi) och praktisk filosofi (metaetik, normativ etik, rationalitet och normativitet, rättsfilosofi och tillämpad etik). Institutionen har också betydande styrkor i estetik, filosofins historia och filosofisk antropologi.

Programmet speglar till stor del den svenska forskarutbildningen och ger därför utmärkta förutsättningar för dig som vill fortsätta med studier på forskarnivå i Sverige eller internationellt.

Studentprofil

Studenter på det här programmet har vanligen en bakgrund inom filosofi men även studenter med annan huvudsaklig bakgrund inom humaniora och samhällsvetenskap finns representerade. Ungefär 20–25 studenter med olika nationaliteter är aktiva samtidigt.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med teoretisk filosofi eller praktisk filosofi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Masterprogrammet i filosofi är uppbyggt som ett tvåårigt program och leder till en masterexamen. Du kan välja att läsa en ettårig version av programmet och ta ut en magisterexamen men för att bäst tillgodogöra dig innehållet i programmet rekommenderar vi det tvååriga alternativet.

I början av programmet lägger du upp en individuell plan för dina studier tillsammans med programansvarig. I planen bestämmer ni vilka kurser du avser att läsa och hur ditt examensarbete skall läggas upp.

Det tvååriga programmet består av kurser om 75 högskolepoäng och ett examensarbete om 45 högskolepoäng. Du väljer praktisk filosofi eller teoretisk filosofi som huvudområde.

Tre kurser är obligatoriska: Filosofiska perspektiv I, Filosofiska perspektiv II och Master Class. Kurserna Filosofiska perspektiv I och II introducerar och diskuterar ett urval historiska och samtida texter och lägger särskilt vikt vid metodologiska frågor som exempelvis: Vad är filosofi? Vilka är filosofins verktyg och metoder? Vad innebär det att skriva filosofiska texter och vad är filosofisk argumentation? Kursen Master Class ges vanligtvis i samband med Hägerströmföreläsningarna, en årlig föreläsningsserie till vilken internationellt erkända gästforskare bjuds in.

Bland de valbara kurser som du har tillgång till finns först och främst institutionens egna kurser på avancerad nivå.

Du har också möjlighet att genomföra praktik, motsvarande 7,5 hp eller 15 hp, under programmets gång. Du ansvarar själv för att hitta en ev. praktikplats.

Examensarbetet, en uppsats om 45 hp, skrivs över flera terminer. Examensarbetet ger dig möjlighet att genomföra en djupgående studie av ett område eller en frågeställning som du väljer tillsammans med din handledare och programansvarig.

Kurser inom programmet

Nedan följer ett standardupplägg för det tvååriga programmet*.

Termin 1

 • Filosofiska perspektiv I, 7,5 hp (obligatorisk)
 • Filosofiska perspektiv II, 7,5hp (obligatorisk)
 • Valbara kurser, totalt 15 hp

Termin 2

 • Valbara kurser, totalt 22,5 hp
 • Examensarbete, 7,5hp

Termin 3

 • Valbara kurser, totalt 15 hp
 • Examensarbete, 15 hp

Termin 4

 • Examensarbete, 22,5 hp: inlämning av masteruppsats och ventilering vid ett masterseminarium
 • Master Class, 7,5 hp (obligatorisk)

* Om du väljer att läsa en ettårig version av programmet och ta ut en magisterexamen består examensarbetet av en uppsats om 30 hp. Den första terminen läser du kursen Filosofiska perspektiv I, två valbara kurser och du påbörjar ditt examensarbete med 7,5 hp. Under den andra terminen läser du kursen Master Class och ägnar resten av tiden, 22,5 hp, åt ditt examensarbete.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna.

Kurserna omfattar vanligen 7,5 hp och löper på helfart. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och hemarbete med instuderingsfrågor. De vanligaste examinations­formerna är skriftliga uppgifter och hemtentamina.

På seminarierna diskuterar du med dina kurskamrater material som ni har läst i förväg.

Examensarbetet om 45 hp fördelas över åtminstone två terminer. Att delta i återkommande masterseminarier, där studenterna presenterar och diskuterar sina uppsatser, är en viktig del av examensarbetet.

Programmet ges i sin helhet på engelska. Du kan välja att skriva din masteruppsats på engelska eller svenska.

Programmet ger dig en djup och bred uppsättning analytiska färdigheter som kan tillämpas i många yrkesbanor. Det handledda arbetet med masteruppsatsen och de skriftliga inlämningsuppgifterna utvecklar och skärper dessutom din analytiska skriftliga förmåga.

Filosofins krav på noggrannhet i argumentation och i den skriftliga framställningen är värdefulla tillgångar till exempel inom journalistik, policy- och samhällsanalys, undervisning, i arbete på myndigheter och icke-statliga organisationer, i näringslivet inkl. finanssektorn och till och med inom juridiken.

Utbildningen ger dig också mycket goda förutsättningar för fortsatta studier på forskarnivå, såväl i Sverige som internationellt.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin