Masterprogram i freds- och konfliktstudier

120 hp

Varför blir det väpnade konflikter? Hur får vi en varaktig fred? Freds- och konfliktforskning är ett ungt ämne som tar sig an angelägna frågor i en orolig värld. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ges av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet; en institution som de senaste decennierna har etablerat sig genom att utföra spetsforskning och leverera högkvalitativ data om konflikter. Efter genomgången utbildning i masterprogrammet i freds- och konfliktstudier kommer du att ha skaffat dig kunskaper och färdigheter som ger dig förmåga att självständigt lösa problem och att självständigt följa och kritiskt utvärdera kunskapsutvecklingen inom freds- och konfliktforskning.

Under programmet kan du förvänta dig att

 • lära dig att kritiskt granska, bedöma och analysera konflikters uppkomst, dynamik och lösning på vetenskaplig grund
 • engagera sig i en stimulerande forskningsmiljö
 • skaffa en individuell kompetensprofil genom att specialisera dig inom områden som är intressanta för dig.

Som student vid institutionen kommer du att bli del av en stimulerande forskningsmiljö och trivas bland motiverade studiekamrater. All undervisning sker på engelska och du kommer att vara del i en studentgrupp med studenter från världens alla hörn.

Med ett utbud av valbara kurser att välja mellan kan du skapa en mer individuell profil på programmet. Exempelvis genom att specialisera dig på teman som Förestående säkerhetshot; Genus, krig och fred; Internationella interventioner och skydd av civila eller Orsaker till fred. Det finns vidare möjlighet att genomföra en terminslång praktik, där du kan få värdefull praktisk erfarenhet.

Du kommer att tränas i många generiska färdigheter för att gradvis utveckla dina metodiska färdigheter och din förmåga att kritiskt utvärdera fall av uppkomsten, dynamiken och lösningen av väpnade konflikter med hjälp av olika samhällsvetenskapliga tillvägagångssätt.

Studentprofil

Du har kanske studerat statsvetenskap, internationella relationer eller globala studier och har även gått några kurser i freds- och konfliktstudier. Arbetet med din kandidatuppsats eller liknande självständigt arbete gav dig erfarenhet av att analysera fakta, tillämpa vetenskapliga metoder och kanske även använda statistik för att tolka den data du samlar in. Det innebär att du redan har grundläggande kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder.

En framtida forskarutbildning är en möjlighet du kanske har tänkt på, men att börja jobba direkt efter examen är också ett alternativ. Du gillar att hålla dina möjligheter öppna och värdesätter möjligheten att tillämpa dina kunskaper på en praktikplats i Sverige eller utomlands under din utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med freds- och konfliktkunskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Social Science, 60 credits).

Under programmets första termin läser alla programstudenter gemensamma obligatoriska kurser, dels kursen Orsaker till krig, dels två metodkurser.

Andra terminen börjar med valbara kursen Internationell konfliktlösning (15 hp), alternativt andra valbara kurser på 15 hp vid annan institution, och inför den andra halvan av terminen väljer du två av de valbara kurserna som erbjuds.

Kurserna om 7,5 hp ges parallellt och som programstudent har du platsgaranti på en kurs i vardera kursblock.

Under termin tre kan du välja att göra praktik (15 eller 30 hp) eller att läsa kurser vid institutionen. De valbara kurserna som erbjuds under termin två och tre kan variera från år till år.

Termin fyra ägnas helt åt uppsatsskrivande. Här skriver du din masteruppsats med stöd av en handledare samt deltar i seminarier och föreläsningar om forskningsprocessens olika steg.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

 • Orsaker till krig, 15 hp
 • Metod I, 7,5 hp
 • Metod II, 7,5 hp eller Metod II avancerad, 7,5 hp
 • Magisteruppsats, 15 hp eller masteruppsats 30 hp

Valbara kurser (kan variera)

 • Internationell konfliktlösning, 15 hp
 • Krig och utveckling, 7,5 hp
 • Socialpsykologiska grunder till konflikt mellan grupper, 7,5 hp
 • Ickevåldskonflikter - orsaker, strategier och utfall, 7,5 hp
 • Förhandling och medling i praktiken, 7,5 hp
 • Förestående säkerhetshot, 7,5 hp
 • Genus, krig och fred, 7,5 hp
 • Fredsbyggande ur ett lokalt perspektiv, 7,5 hp
 • Internationella interventioner och skydd av civila, 7,5 hp
 • Orsaker till fred, 7,5 hp
 • Avancerad kurs i kvalitativ metod, 7,5 hp
 • Prognosmetoder och kausal inferens för samhällsvetenskap, 7,5 hp
 • Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp
 • Praktikkurs i freds- och konfliktstudier, 15 hp eller Praktikkurs i freds- och konfliktstudier 30 hp
 • Forskningsetik, 7,5 hp
 • Krig och fred på film, 7,5 hp
 • Kärnvapen och nedrustning, 7,5 hp

Vid institutionen läggs stor vikt vid att forskningsanknyta utbildningen. Genom en nära koppling till aktuell och relevant forskning kan utbildningen hålla hög akademisk kvalitet samt ha närhet till forskningsfronten samtidigt som ofta dagsaktuella frågor om konflikter och deras lösning kan analyseras. I utbildningen tränas du i flera generiska färdigheter och utvecklar och fördjupar på så sätt din metodiska kompetens och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Du förväntas ta allt större ansvar för det egna lärandet ju längre du har kommit i utbildningen och successivt tillägnar dig yrkesrelevanta och forskningsbaserade kunskaper och färdigheter. Du uppmuntras att skapa och utveckla såväl nationella som internationella kontakter. Kunskaperna förmedlas och förvärvas genom undervisning, egna studier, seminariediskussioner samt genom muntliga och skriftliga självständiga arbeten. Genom hela utbildningen läggs systematiskt stor vikt vid såväl skriftliga som muntliga framställningar och presentationer.

Progressionen i utbildningen ska leda fram till en högre grad av intellektuell mognad och fördjupade insikter i ämnets komplexitet. Detta, tillsammans med förmågan att integrera kunskaper och färdigheter samt självständigt formulera och lösa problemställningar, redovisas i ett avslutande examensarbete. Studierna förutsätter att du som antas till programmet inför kursstart har förvärvat grundläggande kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod. Inför masteruppsatsen krävs kunskaper i kvalitativ och kvantitativ metod på avancerad nivå.

Programmet ges i Uppsala. All undervisning sker på engelska.

Utbildningen förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier ger dig en bred kompetens med specialkunskaper om konflikthantering och hur fred och rättvisa kan befrämjas på nationell och global nivå.

Tidigare studerande vid institutionen arbetar vid internationella organisationer såsom FN och Världsbanken, olika nationella ministerier och myndigheter samt diverse nationella och internationella icke-statliga organisationer. Jobbtitlar inkluderar bland annat:

 • Chef för katastrofenheten vid Internationella rödakors- och halvmånefederationen (IFRC)
 • Programme Management Officer vid FN:s minröjningsorganisation (Unmas) i Sudan
 • Africa Desk Officer vid Australiens utrikes- och handelsdepartement
 • Program Manager vid Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • Climate Engagement Lead, Bureau for Resilience and Food Security, USAID
 • Programme Development and Advocacy Manager vid Nonviolent Peaceforce, Irak
 • Associate Protection Officer vid UNHCR i Colombia
 • Foreign Policy Officer vid Nya Zeelands utrikes- och handelsdepartement
 • Information Analyst vid FN:s fredsbevarande styrka i Sydsudan.

Utbildningen ger också en förberedelse för forskning och undervisning, och meriterar till att söka forskarutbildning i freds- och konfliktkunskap eller internationella relationer. Tidigare studerande vid institutionen har påbörjat forskarutbildning vid till exempel Columbia University i New York, Oxford University i Oxford, Johns Hopkins i Baltimore, King's College i London, European University Institute i Florens, University of Otago, Nya Zeeland och vid olika svenska lärosäten.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin