Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet

120 hp

Begreppet globalisering är centralt för förståelsen av ekonomisk och social förändring under 2000-talet. Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet – GLOCAL – erbjuder en integrerad analys av den globaliserade ekonomins historia, institutioner och olika kulturer. Programmet är ett unikt tvärvetenskapligt samarbete mellan sju olika universitet där en termin läses i Uppsala.

Hösten 2023 Hösten 2023, Glasgow, Uppsala, Rotterdam, Göttingen, Bogotá, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Glasgow, Uppsala, Rotterdam, Göttingen, Bogotá, 100 %, Campus, Engelska

Masterprogrammet i globala marknader och lokal kreativitet - GLOCAL - är en Erasmus Mundus-master som kombinerar frågor rörande den globala ekonomins utveckling med kunskaper om nationella, regionala och lokala kontexter.

Att lära sig om institutionella skillnader och hur institutioner kompletterar varandra är lika viktigt som det globala perspektivet och förbereder dig som student på att arbeta inom ett globalt fält. Programmet kombinerar kunskaper om entreprenörskap samt regionala och globala marknader med kunskaper om välfärdsstater och nationella eller lokal kulturer. Den som läser programmet är också väl rustad för en forskarutbildning vid ett av partneruniversiteten.

Inom programmet kommer du att följa ett av de valbara spår som innehåller en termins studier vid Uppsala universitet:

 • Spår E: Institutionell förändring och kreativa industrier.
  Du kommer att läsa din första termin i Glasgow, din andra termin i Uppsala, samt tredje och fjärde terminen i Rotterdam;
 • Spår F: Global politisk ekonomi.
  Du kommer att läsa din första termin i Glasgow, din andra termin i Uppsala, samt tredje och fjärde terminen i Göttingen;
 • Spår G: Hållbarhet: institutioner och styrning.
  Du kommer att läsa din första termin i Glasgow, din andra termin i Uppsala, tredje terminen i Bogotá samt fjärde terminen i Glasgow.

Kurserna vid Uppsala universitet fokus på hållbarhet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med ekonomisk historia som huvudområde samt motsvarande examina från två av de andra lärosäten som deltar i samarbetet.

GLOCAL är ett tvåårigt internationellt masterprogram på heltid där du får välja mellan sju studiespår och sju partneruniversitet.

Alla studenter kommer att tillbringa sin första termin i Glasgow, den andra terminen i antingen Barcelona eller Uppsala, och sedan välja Rotterdam, Göttingen, Los Andes eller Kyoto som sitt tredje universitet. Besök GLOCAL:s webbplats för att hitta detaljerad information om varje studiespår och information om vilka specialistområden varje institution fokuserar på.

Den termin av programmet som är förlagd till Uppsala universitet är andra terminen, som är en vårtermin.

Programmet erbjuder under denna termin fyra kurser varav två är obligatoriska och två är valbara:

 • Hållbar välfärdspolitik i modern tid, 7,5 hp (obligatorisk)
 • Hållbara finansiella marknader ur ett historiskt perspektiv, 7,5 hp (obligatorisk)
 • Modern natur: konflikter och omvandlingar, 7,5 hp (valbar)
 • Hållbara ekonomiska idéer: Marginalismen och dess kritiker, 7,5 hp (valbar)

Som alternativ till programmets valbara kurser kan andra kurser på avancerad nivå inom samhällsvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteten väljas.

Undervisningsformer varierar mellan olika partneruniversitet. För terminen i Uppsala är undervisningen seminariebaserad. Seminarieundervisning innebär att du som student läser litteratur och gör uppgifter inför ett seminarium, för att sedan på seminariet diskutera med läraren och dina kurskamrater. Läraren är diskussionsledare. Syftet är att utveckla kritiskt tänkande, omdöme och förmåga att tillsammans med andra studenter komma fram till hållbara ståndpunkter. Vid ett seminarium krävs aktivt deltagande. Undervisningsspråk är engelska vid alla partneruniversitet.

Som internationell student får du goda möjligheter att utveckla din förmåga att förstå och jämföra olika länders kulturella praktiker samt att verka inom olika kulturella ramar. Detta bidrar till en helt annan erfarenhet jämfört med en mer traditionell universitetsutbildning.

Varje partneruniversitet erbjuder språkkurser så att du som student får lära dig och öva språket i vardagen. Minst ett av följande språk erbjuds: spanska, nederländska, svenska, tyska och japanska.

Programmets internationella upplägg ger en god grund för internationella karriärer. Alumnundersökningen från 2022 visar att 76 % av de som besvarat undersökningen har arbete medan 12 % är praktikanter. 50 % av alumnerna arbetar i Europa. Spännvidden i yrken och sektorer är stor.

Tidigare studenter är i stor utsträckning anställda vid universitet, som tjänstemän inom offentlig sektor med arbetsuppgifter inom fälten internationella relationer och ekonomisk politik, inom finansiella institutioner, inom media, som konsulter. Några tidigare studenter är också egenföretagare.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin