Masterprogram i samhällsvetenskap – Sociologi

120 hp

Studieplan, SSV2M, SOCI

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
SOCI
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 25 januari 2017
Diarienummer
SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med sociologisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser, förutom den termin där magister- eller masteruppsatsen skrivs. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser på universitetsnivå. Notera att utöver de obligatoriska kurserna behöver minst en valfri kurs om 7,5 hp vara inom ämnet sociologi för att uppfylla examensvillkoren.

År 1

Termin 1- Hösttermin

Höstterminen inleds med masterkurs i sociologisk teori samt en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Andra halvan av terminen läses masterkurs i socialpsykologisk teori parallellt med den för programmets studenter gemensamma kursen i kvantitativa metoder.

Första halvan av terminen

Sociologisk teori 2SC037 (obligatorisk)

Kvalitativa metoder 2SC099 (obligatorisk)

Andra halvan av terminen

Jaget, gruppen och samhället 2SC034 (obligatorisk)

Kvantitativa metoder 2ST106 (obligatorisk)

Termin 2- Vårtermin

Studenterna läser denna termin valfria kurser. Inom sociologiämnet finns på första halvan av terminen en sociologisk kurs i Introduktion till ekonomisk sociologi, 7,5 hp samt en kurs i aktuella sociologiska diskussioner, 7,5 hp, vars innehåll kan variera år för år. På andra halvan av terminen ges flera olika sociologialternativ, dels ytterligare ett tillfälle med kursen aktuella sociologiska diskussioner, 7,5 hp, samt en läskurs i aktuell sociologisk forskning, 7,5 hp, som innehåller ett tiotal olika spår som vart och ett representerar ett forskningsområde vid institutionen. För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds en uppsatskurs (15 hp). Magisteruppsatsen kan även användas som valfri ämneskurs. Övriga valfria kurser kan vara andra ämnes/temakurser.

Första halvan av terminen:

Introduktion till ekonomisk sociologi 2SC112 (valfri)

Aktuella sociologiska diskussioner 2SC134 (valfri)

Alternativt andra valfria kurser

Andra halvan av terminen:

Läskurs i aktuell sociologisk forskning 2SC133 (valfri)

Aktuella sociologiska diskussioner 2SC134 (valfri)

Magisteruppsats i sociologi 2SC127 (valfri)

Alternativt andra valfria kurser

År 2

Termin 3- Hösttermin

Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt ger institutionen en ämneskurs i intersektionalitet, 7,5 hp. Studenterna kan alternativt välja en valfri kurs om 7,5 hp. Under terminens andra hälft läser studenten ännu en färdighetskurs i samhällsvetenskapens metoder, 7,5 hp, samt en valfri kurs.

Första halvan av terminen:

Vetenskapsteori för samhällsvetare 2EH406 (obligatorisk)

Intersektionalitet 2SC038 (valfri)

Alternativt annan valfria kurs

Andra halvan av terminen:

Samhällsvetenskapliga metoder 2EH407 (obligatorisk)

Valfri kurs

Termin 4- Vårtermin

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp.

Masteruppsats i sociologi 2SC075 (obligatorisk)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin