Masterprogram i samhällsvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, SSV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.
Kod
SSV2M
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 juni 2021
Diarienummer
SAMFAK 2021/64 Doss: 3.2.1
Ansvarig fakultet
Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ansvarig institution
Ekonomisk-historiska institutionen
Övrig(a) medverkande institution(er)
Ekonomisk-historiska institutionen, Institutionen för informatik och media, Institutionen för psykologi, Kulturgeografiska institutionen, Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Masterprogrammet i samhällsvetenskap omfattar 120 högskolepoäng. Programmet har f.n. sju olika inriktningar. Dessa är;

 • Digitala medier och samhälle
 • Ekonomisk historia
 • Kulturgeografi
 • Psykologi
 • Samhällsplanering
 • Socialt arbete
 • Sociologi

Behörighetskrav

Digitala medier och samhälle

Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne samt dokumenterat självständigt skriftligt akademiskt arbete. Med självständigt skriftligt akademiskt arbete avses en eller flera uppsatser.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Ekonomisk historia

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Kulturgeografi

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kulturgeografi eller geografi eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp kulturgeografi eller geografi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Psykologi

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp psykologi inklusive uppsats om 15 hp eller motsvarande, eller psykologexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Samhällsplanering

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp kulturgeografi eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp kulturgeografi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Socialt arbete

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp socialt arbete eller socionomexamen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Sociologi

Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp sociologi eller socialpsykologi.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Syfte

Studenterna skall efter avslutad utbildning klara kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter, organisationer och företag som utredare, projektledare eller projektdeltagare. En gedigen teoretiskt och vetenskapligt djup utbildning skall ge förmåga till analytiskt och syntetiskt tänkande, vilket lägger grunden för självständig forskning inom huvudområdet.

Träning i vetenskaplig metod är integrerad i kurserna men ges även i särskilda metodkurser. Att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem är ett centralt tema inom programmet. Studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar har grundlagts på tidigare nivå men fördjupas ytterligare i programmet.

Mål

Mål uttryckta som förväntade studieresultat

För masterexamen ska studenten

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att
 • självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
 • kunskapsutveckling.

Studenten ska även:

 • kunna identifiera och kontextualisera förändringsprocesser på olika samhällsnivåer
 • kunna genomföra egna projektarbeten som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys.
 • självständigt och kritiskt kunna integrera och analysera kunskaper inom det samhällsvetenskapliga området.

Progression i utbildningen

Masterprogrammet är tvåårigt med tydlig etappavgång efter ett år med möjlighet att avlägga av magisterexamen. Att studera inom den avancerade nivån utgör en klar progression jämfört med grundnivån. Progressionen inom programmet utgörs av antingen ämnesfördjupning och forskningsförberedelse eller tematisk specialisering.

Programmets uppläggning

Kurser i det egna ämnet på avancerad nivå kombineras med färdighetskurser och valfria kurser som läses gemensamt med andra programstudenter med skilda ämnesbakgrunder. Programmet ger så möjlighet till en bred samhällsvetenskaplig skolning i kombination med fördjupning.

Studiegången inom masterprogrammets inriktningar bygger på en gemensam utbildningsstruktur. I centrum för denna står kursmoduler omfattande 7,5 högskolepoäng. Inom programmet finns ämneskurser, färdighetskurser (gemensamma metodkurser) och valbara kurser. Ämneskurser omfattar minst 60 hp, varav 30 utgörs av en masteruppsats. Färdighetskurser omfattar 30 hp och arrangeras inom programmets ram. De valbara kurserna utgör 30 hp.

Varje inriktning har en egen studieplan där studiegången fastställts. Behörighet till uppsatskursen fastställs av respektive ämne och framgår av kursplanen för respektive inriktnings uppsatskurser.

Termin ett inleds med studier i valt ämne (huvudområde) samt två färdighetskurser. Termin två består av fortsatta kurser vid ämnesinstitutionen samt två valfria kurser eller magisteruppsats. Under termin tre läser studenten två färdighetskurser samt två valfria kurser. Den sista färdighetskursen förbereder för skrivandet av masteruppsatsen. Termin fyra skrivs masteruppsatsen.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av seminarier och föreläsningar. Skriftlig och muntlig behandling av vetenskapliga artiklar och litteratur samt framställning av egna skrivna arbeten är en central del av undervisningen. Obligatoriska undervisningsmoment ingår i de flesta kurser. Viss undervisning kan ske på engelska. För inriktningen i Digitala medier och samhälle ges all undervisning på engelska.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (i respektive huvudområde som ingår i programmet) om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Programmet kan avslutas med en filosofie magisterexamen om 60 högskolepoäng (i respektive huvudområde), varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Huvudområden inom programmet är:

Ekonomisk historia

Kulturgeografi

Medie- och kommunikationsvetenskap

Psykologi

Socialt arbete

Sociologi

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin