Masterprogram i samhällsvetenskap – Socialt arbete

120 hp

Studieplan, SSV2M, SOCA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
SOCA
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 december 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/7 Doss: 3:2:1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på studiemoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser, förutom den termin då magister eller masteruppsatsen skrivs. Utöver de obligatoriska färdighetskurserna om 30 hp behöver studenten ämneskurser omfattande minst 60 hp, varav 30 hp utgörs av masteruppsats för att uppfylla examensvillkoren för Masterexamen. Under programmets gång ges flera valbara ämneskurser. Valbara kurser som ej är obligatoriska kan även vara andra ämneskurser på universitetsnivå.

Termin 1

Höstterminen inleds med en obligatorisk ämneskurs om Socialt arbete: forskning och professionell praktik, 7,5 hp samt en för programmet gemensam kurs i Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, 7,5 hp. Andra halvan av terminen läses ämneskursen Våld i nära relationer, 7,5 hp, parallellt med den för programmets studenter gemensamma kursen i Kvantitativa metoder, 7,5 hp.

Första halvan av terminen:

Andra halvan av terminen:

Termin 2

Studenterna läser denna termin valbara kurser om 7,5 hp vardera, antingen någon av de valbara ämneskurserna i socialt arbete eller andra ämneskurser. För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds en uppsatskurs, 15 hp under andra halvan av terminen. Magisteruppsatsen kan även användas som valbar ämneskurs.

Termin 3

Höstterminen inleds med en programgemensam kurs i Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7,5 hp, parallellt med valbar ämneskurs i socialt arbete eller annan ämneskurs. Under andra halvan av terminen läses den programgemensamma kursen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp, parallellt med valbar ämneskurs i socialt arbete eller annan ämneskurs.

Första halvan av terminen:

Samt valbar kurs

Andra halvan av terminen:

Samt valbar kurs

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats i socialt arbete om 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin