Masterprogram i samhällsvetenskap

120 hp

Utbildningsplan, SSV2M

Det finns en senare version av utbildningsplanen.

Beslut och riktlinjer

SAMFAK 2010/6

Doss 3:1:1

Masterprogrammet i samhällsvetenskap omfattar 120 högskolepoäng.

Studenterna skall efter avslutad utbildning klara kvalificerade arbetsuppgifter inom myndigheter, organisationer och företag. De kan utgöra kvalificerade utredare och projektdeltagare likaväl som projektledare. En gedigen teoretiskt och vetenskapligt djup utbildning skall ge förmåga till analytiskt och syntetiskt tänkande.

Träning i vetenskaplig metod är dels integrerad i kurserna och är huvudinriktningen i vissa metodkurser. Att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem är ett centralt tema inom programmet, oavsett valt huvudområde. Studenternas förmåga att göra kritiska bedömningar har grundlagts på tidigare nivå men utvecklas ytterligare i programmet.

MÅL UTTRYCKT SOM FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Studenten skall efter genomfört program

- ha förvärvat avancerade kunskaper i valt fördjupningsämne (huvudområde)

- kunna identifiera och kontextualisera förändringsprocesser på olika samhällsnivåer

- ha förvärvat mycket goda kunskaper i att formulera problem, genomföra en undersökning och att kommunicera denna, framför allt skriftligt men också muntligt, med andra ord kunna genomföra egna projektarbeten som bygger på en gedigen samhällsvetenskaplig analys

PROGRESSION I UTBILDNINGEN

Samtliga utbildningar är tvååriga masterprogram med tydlig etappavgång efter ett år med möjlighet att avlägga av magisterexamen. Att studera inom den avancerade nivån utgör en klar progression jämfört med grundnivån. Progressionen inom den avancerade nivån utgörs av antingen ämnesfördjupning och forskningsförberedelse eller arbetslivsförberedelser och breddning/tematisk specialisering.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp i något av de i samarbetet ingående huvudområdena inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp eller motsvarande. För respektive ingång gäller preciserade behörighetskrav.

Programmets uppläggning

Programmet har åtta olika ingångar. Kurser i det egna ämnet på avancerad nivå kombineras med färdighetskurser och valfria kurser som läses gemensamt med andra programstudenter med skilda ämnesbakgrunder. Programmet ger så möjlighet till en bred samhällsvetenskaplig skolning i kombination med fördjupning. Studiegången inom masterprogrammets inriktningar bygger på en homogen utbildningsstruktur. I centrum för denna står enhetliga kursmoduler omfattande 7,5 högskolepoäng som läses på halvfart, parallellt. Inom programmet finns kärnkurser (huvudområdeskurser), färdighetskurser (gemensamma metodkurser) och valbara kurser. Kärnkurser omfattar minst 60 hp, varav 30 är masteruppsats. Färdighetskurser omfattar 30 hp och arrangeras fakultetsgemensamt, men ges av någon av fakultetens institutioner. De valbara kurserna utgör 30 hp.

Kurserna är obligatoriska respektive valbara enligt varje inriktnings studiegång. Obligatoriska kurser, är huvudområdeskurser på avancerad nivå. Det kan också vara obligatoriskt inom vissa studiegångar att välja ytterligare kurser. För magisterexamen krävs 15 hp färdighetskurser och för masterexamen 15+15 hp.

Termin ett inleds med studier i valt ämne (huvudområde) parallellt med två färdighetskurser. Termin två består av fortsatta kurser vid ämnesinstitutionen samt två valfria kurser vid annan institution och/eller magisteruppsats. Under termin tre läser studenten två färdighetskurser samt två valfria kurser. Termin fyra innebär skrivande av masteruppsats.

Undervisning

Undervisningen består i huvudsak av seminarieundervisning inklusive framställning av egna skrivna arbeten, skriftlig och muntlig behandling av artiklar och litteratur. Obligatoriska un-dervisningsmoment ingår i de flesta kurser.

Examen

Programmet leder till en masterexamen (i respektive huvudområde som ingår i programmet) om 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Programmet kan avslutas med en magisterexamen om 60 högskolepoäng (i respektive huvudområde), varav minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

Huvudområden inom programmet är:

Ekonomisk historia

Kostvetenskap

Kulturgeografi

Medie- och kommunikationsvetenskap

Pedagogik

Psykologi

Sociologi

Studieplan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin