Masterprogram i samhällsvetenskap – Sociologi

120 hp

Studieplan, SSV2M, SOCI

Kod
SSV2M
Inriktningskod
SOCI
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 juni 2023
Diarienummer
SAMFAK 2022/68 Doss:3.2.1

Studenter som läser Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi följer den allmänna  studiegången. Programmet är uppbyggt på kurser om 7,5 högskolepoäng (hp). Det innebär att studenternas varje termin läser fyra olika kurser, förutom den termin där magister- eller masteruppsatsen skrivs. De valfria kurserna kan vara andra ämneskurser på universitetsnivå. Notera att utöver de obligatoriska kurserna behöver minst en valfri kurs om 7,5 hp vara inom ämnet sociologi för att uppfylla examensvillkoren.

Termin 1

Höstterminen inleds med en kurs i klassisk samhällsteori. Under period två läser studenterna en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Därefter följer den andra ämneskursen, nu i socialpsykologisk teori. Terminen avslutas med den för programmets studenter gemensamma kursen i kvantitativa metoder.

Termin 2

Studenterna läser denna termin enbart valfria kurser. Inom sociologiämnet erbjuds kurserna: Introduktion till ekonomisk sociologi, 7,5 hp, Urbansociologi, 7,5 hp, Aktuella sociologiska diskussioner, 7,5 hp vars innehåll kan variera år för år, samt en läskurs i aktuell sociologisk forskning, 7,5 hp som innehåller ett tiotal olika spår som vart och  ett representerar ett forskningsområde vid institutionen. För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds en uppsatskurs (15 hp). Magisteruppsatsen kan även användas som valfri ämneskurs. Övriga valfria kurser kan vara andra ämneskurser.

Alternativt andra valfria kurser.

Termin 3

Hösten inleds med valfri kurs. Institutionen erbjuder här en  ämneskurs i Intersektionalitet, 7,5 hp. Under period 2 ges en färdighetskurs i vetenskapsteori, 7,5 hp. Därefter följer ytterligare en valfri kurs. Institutionen erbjuder då ämneskursen Sociologi inom hälsa och medicin, 7,5 hp. Terminen avslutas med en färdighetskurs i samhällsvetenskapens metoder, 7,5 hp.

Alternativt andra valfria kurser.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin