Masterprogram i samhällsvetenskap – Psykologi

120 hp

Studieplan, SSV2M, PSYK

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
PSYK
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 december 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/7 Doss: 3:2:1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med Psykologi som inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser två parallella kurser på halvfart. Det innebär att varje termin, utom den sista, läser studenterna fyra olika kurser.

Termin 1

Höstterminen inleds med masterkurs i Kognitionspsykologi och parallellt med den, den för alla masterstudenter inom samhällsvetarmastern gemensamma kursen i Kvalitativa metoder. Andra halvan av terminen läses masterkurs Psykologiska mätmetoder med mätteori parallellt med Kvantitativa metoder.

Första halvan av terminen:

Andra halvan av terminen:

Termin 2

Första halvan av terminen läser studenterna en masterkurs i Utvecklingspsykologi samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen får studenterna läsa en masterkurs i Hälsopsykologi och beteendemedicin. Parallellt med den läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp. För studenter som avser att ta en magisterexamen efter första året erbjuds en uppsatskurs om 15 hp under andra halvan av terminen.

Första halvan av terminen:

Valfri kurs

Andra halvan av terminen:

Valfri kurs

Alternativt:

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5hp vardera samt läser parallellt två färdighetskurser om 7,5hp vardera. De valfria kurserna kan vara ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Färdighetskurserna är första halvan av terminen i Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Första halvan av terminen:

Valfri kurs

Andra halvan av terminen:

Valfri kurs

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp på heltid.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin