Masterprogram i samhällsvetenskap – Sociologi

120 hp

Studieplan, SSV2M, SOCI

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
SOCI
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 december 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/7 Doss: 3:2:1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med sociologisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser, förutom den termin där magister- eller masteruppsatsen skrivs. De valfria kurserna kan vara andra ämneskurser på universitetsnivå. Notera att utöver de obligatoriska kurserna behöver minst en valfri kurs om 7,5 hp vara inom ämnet sociologi för att uppfylla examensvillkoren.

Termin 1

Höstterminen inleds med masterkurs i sociologisk teori samt en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Andra halvan av terminen läses masterkurs i socialpsykologisk teori parallellt med den för programmets studenter gemensamma kursen i kvantitativa metoder.

Första halvan av terminen:

Andra halvan av terminen:

Termin 2

Studenterna läser denna termin valfria kurser. Inom sociologiämnet finns på första halvan av terminen en sociologisk kurs i Introduktion till ekonomisk sociologi, 7,5 hp samt en kurs i urban sociologi, 7,5 hp, På andra halvan av terminen ges flera olika sociologialternativ, dels kursen aktuella sociologiska diskussioner, 7,5 hp, vars innehåll kan variera år för år samt en läskurs i aktuell sociologisk forskning, 7,5 hp, som innehåller ett tiotal olika spår som vart och ett representerar ett forskningsområde vid institutionen. För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds en uppsatskurs (15 hp). Magisteruppsatsen kan även användas som valfri ämneskurs. Övriga valfria kurser kan vara andra ämneskurser.

Första halvan av terminen:

Alternativt andra valfria kurser

Andra halvan av terminen:

Alternativt andra valfria kurser.

Termin 3

Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori, 7,5 hp. Parallellt ger institutionen en ämneskurs i intersektionalitet, 7,5 hp. Studenterna kan alternativt välja en valfri kurs om 7,5 hp. Under terminens andra hälft läser studenten ännu en färdighetskurs i samhällsvetenskapens metoder, 7,5 hp. Parallellt ger institutionen ämneskursen Sociologi inom hälsa och medicin, 7,5 hp, alternativt kan en valfri kurs väljas.

Första halvan av terminen:

Alternativt annan valfri kurs.

Andra halvan av terminen:

Alternativt annan valfri kurs.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin