Masterprogram i samhällsvetenskap – Samhällsplanering och kulturgeografi

120 hp

Studieplan, SSV2M, SAKU

Kod
SSV2M
Inriktningskod
SAKU
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 mars 2023
Diarienummer
SAMFAK 2022/68 Doss:3.2.1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp). Det innebär att studenten i normalfallet läser fyra olika kurser under termin 1-3. Termin 4 utgörs av masteruppsatskursen.

Termin 1

Under den första terminen läser studenten två ämneskurser och två färdighetskurser. Terminen inleds med  kursen Geografins idéutveckling, följt av  en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Under andra halvan av terminen läses kursen Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi, följt av den programgemensamma kursen Kvantitativa metoder.

Termin 2

Den andra terminen inleds med ämneskurserna Städerna och det urbana i en globaliserad värld samt Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi. Den andra halvan av terminen ägnas åt valfria kurser. De kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes-/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val av ämnes- eller färdighetskurser.  De valfria kurserna kan vara kurser inom kulturgeografi, andra ämnes-/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Ett exempel på en valfri ämneskurs inom kulturgeografi är Globala processer och lokala världar, 7,5 hp. Exempel på valfria färdighetskurser inom Masterprogrammet är Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen samt Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin