Masterprogram i samhällsvetenskap – Ekonomisk historia

120 hp

Studieplan, SSV2M, EKOH

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
EKOH
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 december 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/7 Doss: 3:2:1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med ekonomisk-historisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser.

Termin 1

Höstterminen inleds med kursen Handel, kapitalism och global utveckling: ekonomisk förändring före det industriella genombrottet, 7,5 hp parallellt med Kvalitativ metod, 7,5 hp. Andra halvan av terminen läses kursen Industrialisering, modernisering och globalisering: ekonomisk utveckling efter 1800, 7,5 hp parallellt med Kvantitativ metod, 7,5 hp.

Termin 2

Termin 2- Vårtermin

Studenterna läser första halvan av terminen Ekonomisk historia: Doktrinhistoria, 7,5 hp samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen ges en kurs i Ekonomisk historia: Den svenska arbetsmarknadens historia, 7,5 hp som ämneskurs. Parallellt läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp.

För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds alternativet att kobinera ämneskurserna med en uppsatskurs (15hp) som löper under hela terminen på halvfart.

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5 hp vardera samt läser parallellt två färdighetskurser om 7,5 hp vardera. De valfria kurserna kan vara andra ämneskurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Färdighetskurserna är första halvan av terminen Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats om 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin