Masterprogram i samhällsvetenskap – Kulturgeografi

120 hp

Studieplan, SSV2M, KULG

Kod
SSV2M
Inriktningskod
KULG
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2022
Diarienummer
SAMFAK 2021/64 Doss: 3.2.1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp). Det innebär att studenten i normalfallet läser fyra olika kurser under termin 1-3. Termin 4 utgörs av masteruppsatskursen.

Termin 1

Under den första terminen läser studenten två ämneskurser och två färdighetskurser. Terminen inleds med kursen Geografins idéutveckling, följt av en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Under andra halvan av terminen läses kursen Globala processer och lokala världar, följt av den programgemensamma kursen Kvantitativa metoder.

Termin 2

Den andra terminen inleds med ämneskurserna Städerna och det urbana i en globaliserad värld samt Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi. Den andra halvan av terminen ägnas åt valfria kurser. De kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för Masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val av ämnes- eller färdighetskurser. De valfria kurserna kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för Masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Ett exempel på en valfri ämneskurs inom kulturgeografi är Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi, 7,5 hp. Exempel på valfria färdighetskurser inom masterprogrammet är Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7,5 hp samt Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin