Masterprogram i samhällsvetenskap – Samhällsplanering

120 hp

Studieplan, SSV2M, SAMP

Kod
SSV2M
Inriktningskod
SAMP
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2022
Diarienummer
SAMFAK 2021/64 Doss: 3.2.1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) Det innebär att studenten i normalfallet läser fyra olika kurser under termin 1-3. Termin 4 utgörs av masteruppsatskursen

Termin 1

Under den första terminen läser studenten två ämneskurser och två färdighetskurser. Terminen inleds med kursen Geografins idéutveckling, följt av en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Under andra halvan av terminen läses kursen Planeringens utmaningar - makt, politik och ideologi, följt av den programgemensamma kursen Kvantitativa metoder.

Termin 2

Den andra terminen inleds med ämneskurserna Städerna och det urbana i en globaliserad värld samt Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi. Den andra halvan av terminen ägnas åt valfria kurser. De kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val av ämnes- eller färdighetskurser.  De valfria kurserna kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Ett exempel på en valfri ämneskurs inom kulturgeografi är Globala processer och lokala världar, 7,5 hp. Exempel på valfria färdighetskurser inom Masterprogrammet är Vetenskapsteori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen samt Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin