Masterprogram i samhällsvetenskap – Kulturgeografi

120 hp

Studieplan, SSV2M, KULG

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
KULG
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 11 december 2019
Diarienummer
SAMFAK 2019/7 Doss: 3:2:1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att studenten läser fyra olika kurser varje termin, två kurser parallellt under första halvan av terminen och två kurser parallellt under andra halvan av terminen.

Termin 1

Höstterminen inleds med kurserna Geografins idéutveckling samt en för programmet gemensam kurs i kvalitativ metod. Andra halvan av terminen läses masterkurs 2 i kulturgeografi, Globala processer och lokala världar, parallellt med den gemensamma kursen Kvantitativa metoder.

Termin 2

Första halvan av terminen läser studenterna kurs 3 i kulturgeografi, Städerna och det urbana i en globaliserad värld. Parallellt läses en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen ges Teoretiska och metodologiska perspektiv i ekonomisk geografi, som ämneskurs, vilken läses parallellt med ytterligare en valfri kurs. De valfria kurserna kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

Termin 3

Detta är en termin för egna fria val och metodstudier. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5hp vardera samt läser parallellt två färdighetskurser om 7,5hp vardera. De valfria kurserna kan vara kurser som ges vid institutionen, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra masterprogram. Färdighetskurserna är första halvan av terminen i Vetenskapsterori för samhällsvetare, 7,5 hp och andra halvan av terminen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin