Masterprogram i samhällsvetenskap – Samhällsplanering

120 hp

Studieplan, SSV2M, SAMP

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
SAMP
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1

Termin 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att studenten läser fyra olika kurser varje termin, två kurser parallellt under första halvan av terminen och två kurser parallellt under andra halvan av terminen.

År 1

Höstterminen

Höstterminen inleds med kurserna Kulturgeografins idéhistoria samt Vetenskapsteori för samhällsvetare. Andra halvan av terminen läses masterkursen Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv, parallellt med kvantitativa metoder.

Vårterminen

Första halvan av terminen läser studenterna kursen Städerna och det urbana i en globaliserad värld. Parallellt läses en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen läses kursen Planeringens utmaningar – makt, politik och ideologi, vilken läses parallellt med ytterligare en valfri kurs. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram.

År 2

Höstterminen

Detta är en termin för egna fria val av kurser. Studenterna väljer fyra kurser. De valfria kurserna kan vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, till exempel med inriktning kulturgeografi, men också kurser på andra masterprogram. Två av kurserna skall utgöras av färdighetskurser.

Vårterminen

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats som omfattar 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin