Masterprogram i samhällsvetenskap – Digitala medier och samhälle

120 hp

Studieplan, SSV2M, DIMS

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SSV2M
Inriktningskod
DIMS
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 oktober 2014
Diarienummer
SAMFAK 2014/103 Doss 3:2:1

Termin 1

Period 1

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot digitala medier och samhälle har en egen studiegång. Under första terminen ges två metodkurser och under termin tre ges kursen i vetenskapsteori. Programmet är uppbyggt på kursmoduler om 7,5 högskolepoäng (hp) där studenterna läser kurser parallellt på halvfart. Det innebär att varje termin läser studenterna fyra olika kurser. Alla kurser ges på engelska.

Höstterminen

Höstterminen inleds med kärnkursen Digitala medier, kultur och samhälle samt kvalitativa metoder. Andra halvan av terminen läses kärnkursen Digitala medier och organisationer parallellt med kvantitativa metoder.

Termin 2

Vårterminen

Studenterna läser första halvan av terminen kärnkursen Globala perspektiv på social förändring och digitala medier samtidigt med en valfri kurs om 7,5 hp. Andra halvan av terminen ges kärnkursen Digitala medier, deltagande och aktörskap. Parallellt läses ytterligare en valfri kurs om 7,5 hp. För studenter som avser att ta magisterexamen erbjuds en uppsatskurs parallellt med de båda kärnkurserna.

Valbara kurser, 15 hp

Termin 3

Hösttermin

Detta är en termin för metodstudier och egna fria val. Under första delen av terminen läses kursen i vetenskapsteori och under andra delen studeras samhällsvetenskaplig metod. Den senare kursen introducerar också arbetet med masteruppsatsen. Studenterna kan välja två valfria kurser om 7,5 hp eller en om 15 hp. Praktik inom extern organisation eller inom forskning utgör exempel på valbara kurser. De valfria kurserna kan även vara andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser på andra program. De valfria kurserna läses parallellt med färdighetskurserna.

Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna masteruppsatsen.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin