Masterprogram i samhällsvetenskap – Socialt arbete

120 hp

Studieplan, SSV2M, SOCA

Kod
SSV2M
Inriktningskod
SOCA
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 9 mars 2023
Diarienummer
SAMFAK 2022/68 Doss:3.2.1

Studenter som läser Masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning socialt arbete följer den allmänna studiegången. Programmet är uppbyggt på kurser om 7,5 högskolepoäng (hp). Det innebär att studenterna varje termin läser fyra olika kurser, förutom den termin då magister- eller masteruppsatsen skrivs. Utöver färdighetskurserna om 30 hp behöver studenten ämneskurser omfattande minst 60 hp, varav 30 hp utgörs av masteruppsats för att uppfylla examensvillkoren för Masterexamen. Under programmets gång ges flera valbara ämneskurser. Valbara kurser som ej är obligatoriska kan även vara andra ämneskurser på universitetsnivå.

Termin 1

Höstterminen inleds med en obligatorisk ämneskurs om Socialt arbete: forskning och professionell praktik, 7,5 hp. Därefter följer en för programmet gemensam och obligatorisk färdighetskurs i Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap, 7,5 hp. Under period 3 läses ämneskursen Våld i nära relationer, 7,5 hp. I period 4 ges den andra obligatoriska programgemensamma färdighetskursen, denna gång i Kvantitativa metoder, 7,5 hp.

Termin 2

Studenterna läser denna termin valbara kurser om 7,5 hp vardera, antingen någon av de valbara ämneskurserna i socialt arbete eller andra ämneskurser. För studenter som avser att ta en magisterexamen erbjuds en uppsatskurs, 15 hp under andra halvan av terminen. Magisteruppsatsen kan även användas som valbar ämneskurs.

Termin 3

Höstterminen inleds med en valfri kurs inom socialt arbete eller annat ämne om 7,5hp. Därefter läser studenterna en för programmet gemensam kurs i Vetenskapsteori för samhällsvetare. Under period 3 läser studenterna valfri kurs inom socialt arbete eller annat ämne. Terminen avslutas med den programgemensamma kursen Samhällsvetenskapliga metoder, 7,5 hp.

Termin 4

Under vårterminen år 2 skriver studenterna en masteruppsats i socialt arbete om 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin