Kursplan för Transnationella utbildningsstrategier

Transnational Educational Strategies

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 4UK111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi A1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-12-14
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: HT 2010
 • Behörighet:

  Examen på grundnivå om minst 180 hp varav minst 90 hp i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne.

 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ges också inom masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi.

Kursplanen gäller från och med höstterminen2010.

Mål

Kursen syftar till att studenten ska få en mångvetenskaplig förståelse av utbildningsstrategier som överskrider nationella gränser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- beskriva huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering i ett globalt, europeiskt och svenskt perspektiv

- ur ett historiskt perspektiv analysera förhållandet mellan regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering av utbildning

- redogöra för och analysera betydelsen av och förutsättningarna för sociala gruppers transnationella utbildningsstrategier

- beskriva och analysera hur organiseringen av internationaliseringen av utbildning och forskning påverkar desamma

- jämföra den betydelse bilaterala relationer inom utbildningen har för utveckling av olika länders kultur och språk

Innehåll

Kursen behandlar transnationella utbildningsstrategier i ett mångvetenskapligt, historiskt och komparativt perspektiv.

Följande områden tas upp i kursen:

- huvuddragen i den högre utbildningens och forskningens internationalisering

- processer av regionalisering, nationalisering, internationalisering, globalisering och transnationalisering inom utbildningsområdet

-sociala gruppers transnationella utbildningsstartegier

- organisationen av internationalisering av högre utbildning

- bilaterala relationer inom utbildningsområdet

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig uppgift.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk närvaro krävs vid ventileringen av skriftliga redovisningar.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: VT 2012

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

4UK111 Transnationella utbildningsstrategier, 7,5 hp. Fastställd 2011-12-16.

Litteraturlistan gäller fr.o.m. vecka 2 2012

 • Börjesson, Mikael Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York : Kapitel 1-2

  Disputationsuppl.: Uppsala: Utbildnings- och kultursociologi, 2005

  Kapitel 1,2 och 5, 9-231, 539-563; 247 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Scott, Peter The globalization of higher education

  Buckingham: Open University Press, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sörlin, Sverker De lärdas republik : om vetenskapens internationella tendenser

  1. uppl.: Malmö: Liber-Hermod i samarbete med Institutet för framtidsstudier, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Journal of studies in international education.

  (2001) Volym 5 (1) s. 5-25, 20 s. Altbach, P.G. & Teichler, U. Internationalisation and Exchanges in a Globalized University

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Higher Education

  (2004) Volym 48, s. 483-510; 26 s. Vaira, M. Globalization and higher education organizational change: A framework for analysis

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Journal of studies in international education.

  (2007) Volym 11 (3/4) s. 290-305; 15 s. Altbach, P.G. & Knight, J. The internationalization of higher education: Motivations and realities.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • American studies in Scandinavia

  (2008) Volym 40: 1-2, s. 110-125; 14 s. Blanck, Dag, Scholars Across the Seas. The American Scandinavian Foundation and the Sweden America Foundation in the Trans-Atlantic Exchange of Knowledge.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Journal of education policy

  Volym 17 (4), s. 443-461; 19 s. Smith, David; Lewis Baston; Jean Bocock; Peter Scott Americanization and UK higher education: towards a history of transatlantic influence on policy and practice

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Higher Education

  (2004) Volym 48 (1) s. 5-26; 21 s. Teichler, U. The changing debate on internationalization of higher education.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer ca 250 sidor, särskilt aktuella vetenskapliga artiklar på området, som väljs i samråd med kursledaren.